В залата на Административния съд във Враца един срещу друг застанаха адвокатът на Ценко Чоков и председателят на ОИК - Бяла Слатина.
В залата на Административния съд във Враца един срещу друг застанаха адвокатът на Ценко Чоков и председателят на ОИК - Бяла Слатина. / Дарик - Враца
Административният съд във Враца излезе с решение по делото, което кметът на врачанското село Галиче заведе срещу Общинската избирателна комисия в Бяла Слатина. Ценко Чоков подаде жалба срещу решението на ОИК за предсрочното прекратяване на правомощията му като кмет на селото. Чоков счита, че решението на ОИК е незаконосъобразно, тъй като превратно са тълкувани фактите и обстоятелствата при вземането му и това е довело да неправилно прилагане на материалния закон. Отправено е искане към съда да отмени оспореното решение.
 
Ответната страна – Общинска избирателна комисия Бяла Слатина, представлявана от председателя си, оспорва жалбата и иска същата да бъде отхвърлена като неоснователна, а решението на ОИК да бъде потвърдено от съда.
 
Даден е ход на делото на Ценко Чоков срещу ОИК-Бяла Слатина

Участващият в делото прокурор от Окръжна прокуратура-Враца дава заключение за неоснователност на жалбата, като заявява, че изцяло споделя изложените в решението на ОИК мотиви.
 
В хода на съдебния контрол за законосъобразност съдът извърши проверка на обжалваното решение на всички законови основания. От събраните по делото доказателства се установява, че решението е постановено от компетентен орган в изпълнение на дадените му в чл. 42, ал. 3 от ЗМСМА правомощия.

Административният съд във Враца гледа жалба от Ценко Чоков

Правилно е приложен и материалният закон, тъй като съгласно чл. 42, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА продължителната невъзможност на кмета на кметство да изпълнява задълженията си, дори по обективни причини, се санкционира с предсрочно прекратяване на пълномощията. Точно и изцяло комисията е изпълнила дадените от съда указания за правилното тълкуване и прилагане на закона.
 
ОИК-Бяла Слатина прекрати предсрочно правомощията на кмета Ценко Чоков

При така установеното съдът намира, че решение № 227/06.10.2017 г. на ОИК-Бяла Слатина, с което предсрочно са прекратени пълномощията на кмета на с. Галиче е правилно, постановено в съответствие с материалния закон и при спазване на процесуалните правила, поради което го потвърждава, а жалбата като неоснователна оставя без уважение.
 
Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от обявяването му.