Административен съд - Враца.
Административен съд - Враца. / Дарик - Враца
В Административен съд-Враца е образувано дело на основание постъпила жалба от кмета на врачанското село Галиче, против Решение № 227/06.10.2017 г. на Общинска избирателна комисия – Бяла Слатина, с което са прекратени предсрочно пълномощията му.

ОИК-Бяла Слатина прекрати предсрочно правомощията на кмета Ценко Чоков

Припомняме, че с Решение № 225 от 03.05.2017 г. ОИК-Бяла Слатина отказа да прекрати предсрочно пълномощията на кмета на с. Галиче и след протест на Административния ръководител на Районна прокуратура-Бяла Слатина, Административен съд – Враца го отмени като незаконосъобразно. Решението на съда беше атакувано в законоустановения срок пред Върховен административен съд с мотиви за неправилност и незаконосъобразност и с искане за неговата отмяна. С решение № 11695 от 04.10.2017 г.

Ценко Чоков обжалва решението за неговото отстраняване, ОИК Бяла Слатина го подкрепи

Върховните магистрати оставиха в сила решението на Административен съд-Враца, като правилно, обосновано и законосъобразно и дадоха указания на ОИК-Бяла Слатина да предприеме действия за предсрочно прекратяване пълномощията на Кмета на Кметство с. Галиче, поради неоснователно отсъствие от работа за повече от един месец.

Предявената жалба, с която сега е сезиран Административен съд – Враца е редовна от формална страна, постъпила е в установения от закона преклузивен срок, от страна която има правен интерес от обжалването, поради което е и процесуално допустима. За да се произнесе съдът и по основателността й с определение делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 25  октомвриот 11.00 часа.