Ценко Чоков
 Ценко Чоков / БГНЕс, архив
Административният съд във Враца излезе с решение, в което изказва категоричното си становище, че правомощията на Ценко Чоков като кмет на село Галиче трябва да бъдат прекратени. Решението за това обаче трябва да бъде взето от Общинската избирателна комисия в Бяла Слатина, към която съдът се обръща с такова указание.
 
Основната причина, поради която правомощията на кмета на Галиче трябва да бъдат прекратени предсрочно е, че той незаконосъобразно е ползвал неплатен отпуск. Ето какво се казва в решението на Административния съд във Враца:
 
"Платеният отпуск е нормативно уредено право, което не зависи от волята на работодателя, последният само определя времевият отрязък, през който отпускът ще се ползва. За този отпуск е приложим "уведомителният режим", при който кметът на населеното място само съобщава кога ще отсъства. Неплатеният отпуск, обаче не е субективно право, задължително и неотменимо, какъвто е характерът на платеният отпуск, а само една правна възможност, която зависи от волята на работодателя. При  ползване на неплатен отпуск (с изключение на изрично предвидените в КТ хипотези), работодателят не само определя периода на ползване на същия, но от неговата воля зависи изобщо дали този вид отпуск ще се ползва. При условие, че кметът на кметство няма работодател, с когото да договаря разрешаването на неплатен отпуск, той не може да ползва такъв и това е изключението, което законодателят е имал предвид в ЗМСМА,  като несъвместимо с правното му положение.  Не може да се приеме, че лицето, избрано за кмет на населено място осъществява функциите и на работодател, и на работник спрямо себе си. В ЗМСМА  не се предвижда определянето на лице, което да замества кмета на кметство при отсъствието му, от което се прави заключението, че той може да отсъства само в изрично предвидените от КТ случаи, с определен срок на отсъствието му. При така изложеното съдът намира, че след датата 24.11.2016 г. заинтересованата страна (Ценко Чоков - б.р.) неоснователно не изпълнява функциите на кмет на с. Галиче област Враца, поради което пълномощията му следва да бъдат предсрочно прекратени".