/ БГНЕС
Две нови магистърски програми, съобразени с нуждите на пазара на труда, разкриват Академията на МВР и Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ тази есен.

Новите специалности „Защита правата на човека“ и „Противодействие на киберпрестъпността“ са разработени от факултет „Полиция“ на АМВР и Юридическия факултет на ВСУ „Черноризец Храбър“ и съответстват на европейските стандарти, развитието на технологиите и потребностите от кадри.

В магистърската програма „Защита правата на човека“ студентите ще придобият широкопрофилна и интердисциплинарна подготовка за основните права на човека,  практиката на националните и международни юрисдикции в тази област, вътрешноправна и сравнителноправна европейска и международна уредба на основните права, както и за конкретните механизми за тяхната защита.

Магистърската специалност „Противодействие на киберпрестъпността“ ще предостави на студентите знания и практически умения за борба с този вид престъпления чрез изучаване на дисциплини, свързани със законодателството в областта на киберсигурността и организационните, тактическите и международните аспекти на сътрудничеството в тази област.

Учебният процес, в който ще участват преподаватели от двете висши училища, ще протича адаптивно спрямо нуждите на студентите – чрез включване на ново дигитално образователно съдържание, електронни ресурси и облачни технологии. Присъствените занятия през първия семестър ще се провеждат във факултет „Полиция“ на АМВР.

Обучението е с продължителност два семестъра в задочна форма и завършва с държавен изпит или защита на дипломна работа. Годишната такса за обучението е в размер на 550 лв.

Желаещите да се обучават в новите съвместни магистърски програми могат да кандидатстват до 30 септември 2022 г., като подадат документи в Академията на МВР лично или по куриер. Кандидатите и за двете нови специалности ще положат тест по направление „Национална сигурност“ на 5 октомври в стая 521 или 412 в  Ректората на АМВР.

Учебните занятия започват на 31 октомври 2022 г.