Търг за продажба на земеделски земи
Търг за продажба на земеделски земи / Дарик радио,архив

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост ще се проведе на 13.10.2015 год. от 9,00 часа в общинска администрация гр. Кюстендил.

При неявяване на кандидати за участие, ще се проведе повторен търг на 20.10.2015 год., при същите условия.
Списък на имотите:
1. Земеделски имот № 079019, находящ се в местността "Могилата", землището на с. Берсин, Община Кюстендил, ЕКАТТЕ 03962, с площ 2,242 дка; начин на трайно ползване: Овощна градина; категория на земята - VІ (шеста)- начална тръжна цена 1345 лева, без ДДС.
2. Земеделски имот № 009061, находящ се в местността "Лайчова нива", землището на с. Богослов, Община Кюстендил, ЕКАТТЕ 04796, с площ 2,771 дка; Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята при неполивни условия - ІХ (девета) - начална тръжна цена 1665 лева, без ДДС.
3. Земеделски имот № 085004, находящ се в местността "Равнище" в землището на с. Горановци, общ. Кюстендил, ЕКАТТЕ 16026, с площ 2.305 дка. Начин на трайно ползване: Овощна градина. Категория на земята при неполивни условия- V (пета) - начална тръжна цена 1040 лева, без ДДС.
4. Земеделски имот № 053020, находящ се в местността "При гумното" в землището на с. Горна Брестница, общ. Кюстендил, ЕКАТТЕ 16141, с площ 0.694 дка. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята при неполивни условия- VІІІ (осма) - начална тръжна цена 350 лева, без ДДС.
5. Земеделски имот № 035090, находящ се в местността "Ридо", землището на с. Граница, общ. Кюстендил, ЕКАТТЕ 17751, с площ 1.499 дка. Начин на трайно ползване Лозе. Категория на земята при неполивни условия: VІ (шеста) - начална тръжна цена 900 лева, без ДДС.
6. Земеделски имот № 016024, находящ се в местността "Средорек" в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, ЕКАТТЕ 22811, с площ 1.799 дка. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята при неполивни условия- VІ (шеста) - начална тръжна цена 720 лева, без ДДС.
7. Земеделски имот № 016084, находящ се в местността "Средорек" в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, ЕКАТТЕ 22811, с площ 2.461 дка. Начин на трайно ползване: Използв. ливада. Категория на земята при неполивни условия- VІ (шеста) - начална тръжна цена 985 лева, без ДДС.
8. Земеделски имот № 016104, находящ се в местността "Делниците" в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, ЕКАТТЕ 22811, с площ 2.897 дка. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята при неполивни условия- VІ (шеста) - начална тръжна цена 1160 лева, без ДДС.
9. Земеделски имот № 028038, находящ се в местността "Ридо" в землището на с. Дворище, общ. Кюстендил, ЕКАТТЕ 20208, с площ 7.760 дка. Начин на трайно ползване: Овощна градина. Категория на земята при неполивни условия- V (пета) - начална тръжна цена 4655 лева, без ДДС.
10. Земеделски имот № 108200, находящ се в местността "Вишковец" в землището на с. Драговищица, общ. Кюстендил, ЕКАТТЕ 23282, с площ 0.487 дка. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята при неполивни условия- VІІ (седма) - начална тръжна цена 290 лева, без ДДС.
11. Земеделски имот № 004026, находящ се в местността "Шарова махала", землището на с. Кършалево, общ. Кюстендил, ЕКАТТЕ 40991, с площ 0.512 дка. Начин на трайно ползване: Ливада. Категория на земята при неполивни условия: Х (десета) - начална тръжна цена 105 лева, без ДДС.
12. Земеделски имот № 019009, находящ се в местността "Десподовица", землището на с. Лозно, общ. Кюстендил, ЕКАТТЕ 44183, с площ 0.691 дка. Начин на трайно ползване: Използв. ливада. Категория на земята при неполивни условия: VІ (шеста) - начална тръжна цена 555 лева, без ДДС.
13. Земеделски имот № 002064, находящ се в местността "През реката", землището на с. Нови чифлик, общ. Кюстендил, ЕКАТТЕ 52026, с площ 3.008 дка. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята при неполивни условия: ІІІ (трета) - начална тръжна цена 3010 лева, без ДДС.
14. Земеделски имот № 392018, находящ се в местността "Смърделян", землището на с. Полска Скакавица, общ. Кюстендил, ЕКАТТЕ 57319, с площ 10.903 дка. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята при неполивни условия: Х (десета) - начална тръжна цена 2180 лева, без ДДС.
15. Земеделски имот № 393024, находящ се в местността "Смърделян", землището на с. Полска Скакавица, общ. Кюстендил, ЕКАТТЕ 57319, с площ 23.570 дка. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята при неполивни условия: Х (десета) - начална тръжна цена 4715 лева, без ДДС.
16. Земеделски имот № 013065, находящ се в местността "Ротец", землището на с. Преколница, общ. Кюстендил, ЕКАТТЕ 58129, с площ 2.046 дка. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята при неполивни условия: ІХ (девета) - начална тръжна цена 820 лева, без ДДС.
17. Земеделски имот № 013097, находящ се в местността "Ротец", землището на с. Преколница, общ. Кюстендил, ЕКАТТЕ 58129, с площ 20.122 дка. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята при неполивни условия: ІХ (девета) - начална тръжна цена 8050 лева, без ДДС.
18. Земеделски имот № 041010, находящ се в местността "Долни лозя", землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил, ЕКАТТЕ 67790, с площ 0.956 дка. Начин на трайно ползване Нива. Категория на земята при неполивни условия: VІІІ (осма) - начална тръжна цена 575 лева, без ДДС.
19. Земеделски имот № 049017, находящ се в местността "Ибраимица", землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил, ЕКАТТЕ 67790, с площ 1.649 дка. Начин на трайно ползване: Тр. насаждения. Категория на земята при неполивни условия: ІV (четвърта) - начална тръжна цена 990 лева, без ДДС.
20. Земеделски имот № 109052, находящ се в местността "Змийов дол" в землището на с. Таваличево, общ. Кюстендил, ЕКАТТЕ 72045, с площ 0.298 дка. Начин на трайно ползване: Полска култура. Категория на земята при неполивни условия- ІV (четвърта) - начална тръжна цена 180 лева, без ДДС.
21. Земеделски имот № 161068, находящ се в местността "Котлина" в землището на с. Таваличево, общ. Кюстендил, ЕКАТТЕ 72045, с площ 0.191 дка. Начин на трайно ползване: Ов. градина-тер. Категория на земята при неполивни условия- V (пета) - начална тръжна цена 115 лева, без ДДС.
22. Земеделски имот № 040006, находящ се в местността "Грамаге" в землището на с. Шишковци, общ. Кюстендил, ЕКАТТЕ 83354, с площ 2.000 дка. Начин на трайно ползване: Полска култура. Категория на земята при неполивни условия- ІV (четвърта) - начална тръжна цена 1000 лева, без ДДС.
23. Земеделски имот № 040008, находящ се в местността "Рисов дол" в землището на с. Шишковци, общ. Кюстендил, ЕКАТТЕ 83354, с площ 2.000 дка. Начин на трайно ползване: Полска култура. Категория на земята при неполивни условия- ІV (четвърта) - начална тръжна цена 1000 лева, без ДДС.
24. Земеделски имот № 040012, находящ се в местността "Грамаге" в землището на с. Шишковци, общ. Кюстендил, ЕКАТТЕ 83354, с площ 5.826 дка. Начин на трайно ползване: Полска култура. Категория на земята при неполивни условия- VІІ (седма) - начална тръжна цена 2330 лева, без ДДС.
25. Поземлен имот с проектен идентификатор 41112.502.695 по кадастрална карта на гр. Кюстендил, oбщ.Кюстендил с площ 90.00 /деветдесет / кв.метра. Имотът е новообразуван след разделяне на поземлен имот с идентификатор 41112.502.459 по КККР на гр. Кюстендил. Със заповед № РД-00-448/28.04.2015 г. на Кмета на Община Кюстендил, е одобрен ПУП-ИПР, като за новообразувания поземлен имот ПИ 41112.502.695 по КККР на гр. Кюстендил, е отреден УПИ ХV - "За обществено обслужване" в кв. 1 по плана за регулация на гр. Кюстендил- начална тръжна цена 2100 лева, без ДДС.