Установени са редица нарушения и неспазване на наложените предписания на топлоелектрическата централа
Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ)-Хасково спира дейността на ТЕЦ „Марица 3“ АД в Димитровград заради нарушения на нормите за качество на въздуха.

Междувременно областният управител на Хасково Катя Панева и директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите Наталия Пачеманова дойдоха лично в енергийното дружество, за да връчат заповедта за принудителната административна мярка за спиране на производството на електроенергия на министъра на околната среда и водите Борислав Сандов. Документът е с днешна дата. Полицаи също присъстваха на влизането в ТЕЦ-а, предава БТА.
 
Предстои модернизация и увеличение на заплатите в ТЕЦ „Марица 3“ в Димитровград

Решението е след поредица от нарушения на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и неспазване на условия в комплексното разрешително на предприятието, за които са съставени редица административни актове и наказателни постановления през последните месеци.

Със спирането на инсталацията се преустановяват нарушенията и се предотвратява непосредствената опасност от замърсяване на околната среда по компонента атмосферен въздух, с което се ограничава и рискът за здравето на хората.

РИОСВ наложи няколко санкции на ТЕЦ „Марица 3“ в Димитровград

Според заповедта за налагане на мярката „ТЕЦ Марица 3“ АД трябва да спре работа незабавно. Горивната инсталация ще бъде спряна чрез принудително извеждане от експлоатация и пломбиране на местата за подаване на гориво - въглища и биомаса към котел ОР 380в за производство на електроенергия с мощност 370 MWth.

Операторът не е спазил условието в комплексното разрешително за емисиите на отпадъчни газове и емисиите на серен диоксид са довели до нарушение на нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух на Димитровград.

Димитровградската топлоцентрала "Марица 3" оспорва санкция на екоинспекцията в Хасково

Припомняме, че през 2021 г. след възобновяване на работата на оператора на 25 май са регистрирани стойности на серен диоксид, които превишават пределната средночасова норма от 350 µg/m3 - при нормативно регламентирани 24 стойности за една календарна година.

Данните са от автоматичната измервателна станция „Раковски“ в града. При една от последните проверки през февруари инспекцията е установила и изпускане на видими неорганизирани емисии от вредни вещества в сиво-черен цвят от компрометираните участъци на сградата на котелното помещение.

Не е спазено съотношението за комбинирано изгаряне на въглища и биомаса, заложено също като условие на разрешителното - нарушението е установено от РИОСВ всеки месец от юни 2021 г. насам.

Набелязват мерки срещу замърсяването на Димитровград със серен диоксид

В края на октомври при проверка по сигнал за запрашаване са установени и неорганизирани емисии от въглищен прах заради липсваща обшивка от ламарина, повредена от корозия и силни ветрове. На 5 ноември е дадено предписание за ремонт, което не е изпълнено и до момента.

От май до декември 2021 г. в РИОСВ са регистрирани 25 сигнала във връзка с нередности при дейността на ТЕЦ „Марица 3” АД, а за по-малко от четири месеца през тази година са подадени още 20 сигнала.

Мобилна измервателна станция ще следи за качеството на въздуха в Димитровград

Срокът на действие на ПАМ е до привеждане на горивната инсталация в състояние, което да не позволява възникване на непосредствена опасност от замърсяването на околната среда по компонент атмосферен въздух по смисъла на чл. 4 от ЗООС, както и до недопускане на неорганизирани емисии на вредни вещества, констатирани от контролния орган по ЗООС и контролния орган по Закона за устройство на територията.

Припомняме също, че превишенията на нормите за серен диоксид са предмет на дело на Европейската комисия срещу България, което е в напреднала фаза и се очаква решение на Съда на ЕС и налагане на санкции на страната ни.

В града имаше редица протести за замърсяването на въздуха от топлоелектрическата централа. На 7 април Димитровград беше обгазен със серен диоксид, като бяха наложени предпазни мерки за населението. На предполагаемия замърсител - ТЕЦ "Марица" 3 АД беше издадено предписание за намаляване на работните мощности.