РИОСВ-Хасково наложи четири санкции на ТЕЦ „Марица 3“ в Димитровград, съобщиха от екоинспекцията.

Димитровград беше обгазен със серен диоксид, отмениха предпазните мерки за населението

Регионалната инспекция по околната среда и водите през март извърши 162 проверки на 148 обекта, от които 110 планови и 52 извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 77 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

Съставени са седем акта за установяване на административни нарушения, от които 5 по Закона за биологичното разнообразие и 2 по Закона за опазване на околната среда. От директора на РИОСВ са издадени 11 наказателни постановления на стойност 99 000 лв.

Събраната сума от наказателни постановления, включително за предишни период, е 14742 лв. С наказателно постановление по Закона за управление на отпадъците с 4000 лв. е глобено физическо лице за нерегламентирано третиране на отпадъци - събиране, съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства в землището на Любимец.

По същия закон е издадено нак. постановление за 9000 лв. на ТЕЦ ”Марица 3”АД в Димитровград за неизвършена техническата рекултивация съгласно Комплексно разрешително на двете секции на сгуроотвал „Горен буюк” и първа секция на сгуроотвал „Галдушки ливади”.

На Община Любимец е наложена санкция в размер на 2500 лв., за неизпълнение на предписание за почистване на нерегламентирано изхвърлени отпадъци в местност "Глините", землище на  с. Г. Добрево.

По Закона за водите са издадени наказателни постановления на ,,Горубсо-Кърджали“ за изпускане на отпадни води, които не отговарят на индивидуалните емисионни ограничения  по комплексно разрешително, и на Община Хасково за изпускане от Регионално депо за неопасни отпадъци на отпадъчни води, които също не отговарят на нормите. Санкциите са по 1000 лв.

Съдът е потвърдил наказателно постановление срещу ТЕЦ „Марица 3“ в Димитровград

По същия закон е санкционирано с 3000 лв. ТЕЦ ”Марица 3” АД - Димитровград за изпускане на отпадни води, които не отговарят на ограниченията, разписани в комплексното разрешително при извършен собствен мониторинг.

Наложена е санкция в размер на 2500 лв. на Община Стамболово за неизпълнение на предписание за неподадено в Басейнова дирекция заявление за издаване на разрешително за заустване на отпадъчни води от канализацията на с. Поповец и с. Зимовина.

По Закона за опазване на околната среда са издадени наказателни постановления на:

- ТЕЦ ”Марица 3” АД - Димитровград - за неизпълнение на условие от КР, изискващо количеството на биомасата при съвместно изгаряне на въглища и биомаса да не надвишава 20% от общото количество гориво. Наложена е санкция в размер на 30 000 лв.
- ТЕЦ ”Марица 3” АД е наложена санкция от 40 000 лв. за изпускане на неорганизирани емисии от източната и западната страна на сградата на котелното помещение, което е нарушение на Условие 9.3.1. от Комплексно разрешително

По Закона за биологичното разнообразие е санкционирана фирма  „Сафир СС- 2000” ЕООД,  с. Кобилино, за изграждането на нови пътища, изсичане на дървесна и храстова растителност, както и депониране на скални и земни маси в границите на защитена зона BG00001032 „Родопи Източни”. Имуществената санкция е в размер на 5000 лв.

Друга санкционирана фирма е ,,Алмонд ленд“ООД, която е реализирала инвестиционно предложение без провеждане на процедура по оценка на съвместимостта. Наложена е санкция в размер на 1000 лв.

През март са приети 20 сигнала от граждани, като на „Зеления“ телефон са постъпили 14 сигнала. По сигнал са извършени проверки на: фабрика за багрене, пране и сушене на конфекция в Кърджали; млекопреработвателно предприятие в с. Малево, общ. Хасково; сигнал за запрашаване от хвостохранилище в Кърджали; сигнал за замърсяване от отглеждане на селскостопански животни в с. Остър камък, общ. Харманли; зоологическата градина в гр. Хасково във връзка със сигнал от фондация „Четири лапи“; сигнал за нерегламентирани сметища по ляв бряг на р. Марица, в землището на Димитровград – за изхвърлени гуми, битови и строителни  отпадъци на три места; нерегламентирано изхвърлени отпадъци в землището на с. Сипей, общ. Кърджали, в с.Нова Надежда, общ. Хасково, в с. Радиево, общ. Димитровград, сметище в района на яз.,,Сивата вода“, гр. Хасково, отпадъци на стадиона в с. Бодрово, община Димитровград и други.

ТЕЦ "Марица 3" в Димитровград временно спира работа

В резултат на осъществения контрол са почистени 9 нерегламентирани сметища: три в землището на  община Димитровград, три в землището на с. Седловина, община Кърджали, в община Симеоновград - в село Константиново и в района на жп гара, както и за разчистени изхвърлени гуми преди с. Узунджово, община Хасково.

Изпълнено е предписание за извършен ремонт на аварийната задвижка на сгуроотвал "Галдушки ливади" на ТЕЦ "Марица 3“ АД и прекратено изтичането на неутаени и непречистени води и натрупването на отложения в дерето, вливащо се след сгуроотвала в река Марица.

След дадени предписания EVN е монтирала конзола върху ел. стълб в с. Николово, с цел улесняване загнездването на двойка от вида бял щъркел, а ел. стълб в с. Балабаново е обезопасен, с което се предотвратяват токови удари върху птици.

През м. март експертите на екоинспекцията са процедирали 175 становища за оценка на съвместимостта на планове, програми и проекти, и инвестиционни предложения във връзка с провеждане на процедури по Закона за биологичното разнообразие.

Вследствие на засилената си контролна дейност РИОСВ-Хасково преизпълни тримесечния си план за извършване на планови проверки със 115.6%.

Припомняме, че на 7 април Димитровград беше обгазен със серен диоксид и бяха наложени предпазни мерки за населението. 

На предполагаемия замърсител - ТЕЦ "Марица" 3 АД е било издадено предписание