Разликата в заплащането на жените и мъжете намалява

/ iStock/Getty Images
Разликата в заплащането на жените и мъжете намалява, но равното възнаграждение за един и същи труд все още не е реалност за работещите жени и мъже.

 
iStock/Getty Images

Това е един от изводите в проекта на доклад за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2018 г., публикуван за обществено обсъждане.

 
Thinkstockphotos


За 2017 г. средната брутна месечна заплата на мъжете е 1152 лв., при жените тя достига 920 лева 

Неравенството в средните заплати не означава непременно различие в заплащането между жените и мъжете, упражняващи една и съща професия и имащи еднакъв професионален опит. Неравенството в заплащането в сектор "Хуманно здравеопазване и социална работа" жените, работещи на пълно работно време, печелят с 37 на сто по-малко от мъжете.

Социалните работници са част от наетите в този сектор и също така са предимно жени.
В икономическата дейност "Медико-социални грижи с настаняване и социална работа без настаняване" средната заплата през четвъртото тримесечие на 2018 г. е около 65 на сто от средната за страната.
Сектор "Строителство", където средната месечна заплата за жените е с 10,6 на сто по-висока от тази на мъжете, но в този отрасъл наетите жени са под 15 на сто.

 
Thinkstockphotos


Разлики има и в размера на пенсиите. Средният основен месечен размер на пенсиите за 2018 г. е 321,80 лв., като за мъжете стойността му е 396,72 лв., а за жените - 268,10 лв., или средният основен месечен размер на пенсиите на жените е със 128,62 лв. по-нисък от този на мъжете.
 
За 2017 г. процентът на жените, живеещи с материални лишения, надвишава с 2,3 процентни пункта този на мъжете и с 1,1 процентни пункта средния за страната. Делът на жените над 65 и повече години, живеещи с материални лишения, е с 11,4 процентни пункта по-висок от този на мъжете в същата възрастова група.
БТА