/ Pixabay
Кметът на Хасково Станислав Дечев издаде заповед във връзка с предложение на „ВиК“ ЕООД-Хасково за въвеждане на ограничения за водоползването на територията на общината поради намаляване на дебита на водоизточниците.

Забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, моторни превозни средства, балкони и други, различни
от питейно-битови нужди, в населените места на територията на Община Хасково.

Отменена е заявката за спирането на тока в сгради на ВиК-Хасково

Водоползвателите трябва да поддържат в изправност собствените си водопроводните инсталации и водочерпни прибори, с оглед недопускане разпиляване на питейна вода.

Контрол по изпълнение на заповедта е възложен на зам.-кмета Динко Тенев. Въведените ограничения са в сила до издаване на последваща заповед за отмяната им.
БТА