Общият брой на дружествата с издадени от регулатора лицензии e 32
На закрито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ прие решения за издаване на лицензии за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“ на две енергийни дружества - „АИК Енерджи Румъния“ С.Р.Л. и „ДХТ Интернешънъл“ С.А.

Съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5, предложение второ от Закона за енергетиката /ЗЕ/ и чл. 9, ал. 1, т. 10а от НЛДЕ дейността „търговия с природен газ“ подлежи на лицензиране. По силата на законовите изисквания след 01.10.2021 г. търговията с природен газ ще може да се извършва единствено въз основа на издадена лицензия.

С приетите решения общият брой на енергийните дружества, на които Комисията досега е издала лицензии за дейността „търговия с природен газ“, е 32.

След извършен обстоен правен, икономически, финансов и технически анализ на възможностите на всяко дружество-заявител да извършва дейността „търговия с природен газ“ в съответствие със законовите изисквания, в решенията на КЕВР се посочва, че исканите лицензии следва да бъдат издадени за срок от 10 години. Мотивите за този срок са с оглед развитието на пазара на природен газ в България и в региона, което е изключително динамично и това не дава възможност да бъде направена реалистична прогноза на пазарната адекватност на компания, оперираща на този пазар, за период по-дълъг от десет години. Този срок е и в контекста на политиката на Европейския съюз за насърчаване на развитието на възобновяемите енергийни източници като алтернативи на изкопаемите горива, особено нефт и газ, както и за подкрепа на декарбонизацията и използването на възобновяеми енергийни източници.

С приетите от Комисията решения на двете дружества са одобрени и Правила за работа с потребители на енергийни услуги, които са приложение към издадените им лицензии за търговия с природен газ.

На отделно заседание Комисията прие решения, с които одобри бизнес плановете на двете дружества, на „ДХТ Интернешънъл“ С.А. - за периода 2021-2025 г. и на „АИК Енерджи Румъния“ С.Р.Л. - за периода 2022-2026 г.

В съответствие с изискванията на нормативната уредба, преди да приеме решения за издаване на лицензии на трите дружества за дейността „търговия с природен газ“ и за одобряване на бизнесплановете им, на 06.10.2021 г. Комисията проведе открити заседания. На тях представителите на заявителите подчертаха, че приемат без възражения изводите и констатациите в изготвените доклади.
КЕВР