Комисията за енергийно и водно регулиране проведе обществено обсъждане на проект за промени в методиката за определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция.

Измененията в нормативния акт са в изпълнение на ангажиментите на регулатора за ограничаване на негативното влияние на високите борсови цени на електроенергията върху небитовите потребители.

В обсъждането участваха представители на НЕК, както и трите електроснабдителни дружества – „ЧЕЗ Електро България“ АД, „ЕВН България Електроснабдяване“ АД и „Енерго-Про Продажби“ АД.

Мярката е насочена конкретно към онази част от фирмите, които към момента все още не са избрали търговец и закупуват електроенергия от електроразпределителните дружества по цени на доставчика от последна инстанция /ДПИ/. По данни на Министерството на енергетиката към момента в тази ситуация са общо 256 хиляди небитови потребители, или 41% от всички потребители, купуващи от свободния пазар на електроенергия.

С предложените промени в Методиката за определен период се променя формулата, по която се определя цената на електроенергията от ДПИ, което ще позволи сметките на небитовите потребители на ДПИ да бъдат намалени с 15 лв. до 30 лева на MWh. Мярката ще има краткосрочен характер - в рамките на 3 месеца, считано от първи ноември, като през това време потребителите на ДПИ следва да сключат договори с доставчици на електроенергия от свободния пазар. По този начин те няма да заплащат електроенергия по цени на ДПИ, където тя е значително по-висока.

В доклада на работната група се посочва, че средната продажна цена на електроенергията на ДПИ е обвързана с цената на електрическата енергия на пазарен сегмент „Ден напред“ на организирания борсов пазар на електрическа енергия, която през последните месеци достига екстремни нива.

С промяната в Методиката, за посочения 3-месечен период компонентата за дейността „доставка на електрическа енергия от ДПИ“ ще бъде 5 на сто, но не повече от 10 лв./MWh, което ще доведе и до снижаване на средната продажна цена за клиенти на ДПИ.

Сред очакваните резултати от измененията е посочено, че за малките небитови клиенти, незапознати в достатъчна степен с рисковете и отговорностите си в новата за тях пазарна обстановка, се осигурява допълнителен преходен период, без прекомерно високи цени на електрическата енергия. След проучване на пазара и сравняване на конкурентни оферти те ще могат да сключат договор с доставчик по свой избор и по този начин да се възползват от възможностите за намаляване на разходите си за електрическа енергия.

На проведеното общественото обсъждане представителите на електроснабдителните дружества заявиха, че принципно подкрепят приемането на антикризисни мерки за подпомагане на клиентите във връзка с високите цени на борсовия пазар на електроенергия. Същевременно според тях предложените изменения и допълнения в Методиката няма да постигнат заложените цели за подпомагане на малките и средни фирми, заплащащи цени на ДПИ, а ще доведат до допълнително влошаване на финансовото състояние на доставчиците.

Посочени бяха данни, които показват нарастване на броя на клиентите на ДПИ с просрочените задължения. В отговор ръководителят на работната група и директор на дирекция „Електро и Топлоенергетика“ в КЕВР Пламен Младеновски заяви, че изразените становища имат известни основания, но предложените изменения в Методиката имат временен характер и ще действат само за 3-месечен период.

Решението на регулатора за приемане на промените в Методиката ще бъде взето на закрито заседание на 26.10.2021 г., след което ще бъде изпратено за публикуване в „Държавен вестник“ с оглед нормативният акт да влезе в сила от 1.11.2021 г.