/ Община Видин
Форум с участието на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова бе организиран във Видин. Инициативата бе на областния управител на Видин Албена Георгиева.

Цветан Цветанов: Община Видин е пример за това как държавата помага за финансовото оздравяване

В работната среща се включиха кметове на общини от областта, председатели на общински съвети, ръководители на териториални звена на централната изпълнителна власт, представители на бизнеса, на неправителствени организации и други. Участие взе и заместник-кметът на Видин инж. Цветан Асенов.

Бяха обсъдени актуални и важни теми, касаещи регионалната политика, новото статистическо райониране на страната, конкретните промени и възможности, свързани с оперативни програми и програми за териториално сътрудничество, с перспективите за развитие на Област Видин, с Дунавската стратегия и други.

областният управител на Видин
Община Видин


По време на срещата инж. Цветан Асенов подчерта, че Община Видин работи успешно с Министерството на регионалното развитие и благоустройството във връзка с изпълнение на проекти от предишния и настоящия програмни периоди.

Той сподели, че по Оперативна програма „Регионално развитие“ са реализирани 8 проекта на обща стойност над 17 милиона лв., а към момента се изпълняват 3 проекта с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“, на обща стойност над 29 милиона лв. Инж. Асенов благодари на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в лицето на заместник-министър Николова, както и на българското правителство за подкрепата и разбирането в усилията на общинското ръководство да реализира такива значими за развитието на град Видин проекти.

Деница Николова обърна внимание на намерението все повече да се акцентира върху регионите спрямо техните специфики и търсене на възможности за развитие и подобряване качеството на живот на хората.

Тя отбеляза, че тенденцията е до 2020 година да се създадат регионални структури, които чрез правилния капацитет да избират най-приоритетните проекти за дадената територия, с най-голямо въздействие върху хората, икономиката и постигането на по-висок стандарт.

Сред предприетите стъпки в това отношение е новото райониране. То е съобразено не само с демографските, но и с географските особености и исторически характеристики, социалните и икономическите фактори, природните ресурси и други.

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев посети и Видин

За обществено обсъждане са предложени три варианта, като до този момент най-голяма подкрепа има вариант 2. Той предвижда 4 региона, като се обособява един голям Дунавски, който обхваща територията и областите, свързани с река Дунав.

Заместник-министърът каза, че така структуриран, той дава възможност за потенциал и развитие в няколко посоки. В това число изграждане на транспортния коридор между София и Варна, довършване на този между Видин и София (един от основните приоритети, залегнал в програмата на правителството), по-голямо икономическо въздействие на областите по поречието на Дунав. Деница Николова се спря и на новите възможности за финансиране по европейски програми след 2020 г., на председателството на Дунавската стратегия и други.

Областният управител Албена Георгиева заяви, че балансирано развитие на регионите, основано на местните специфични особености, прилагането на диференцирана регионална политика са основни стъпки към намаляване на междурегионалните различия и осигуряване на устойчивост в цялата страна.