Две последователни проверки на язовири установяват, че при извършвани дейности в чашата на язовира са нарушени обществени интереси по смисъла на Закона за водите - създадена е предпоставка за негативни въздействия върху бреговете, върху съоръженията, върху качеството на водите и защитени зони, съобщиха от МОСВ.

Проверяват нерегламентирано източване на язовир „Дренака”

При проверка на кариера „Печ“ в землището на село Гара Орешец, община Димово, експерти от Басейнова дирекция „Дунавски район“-Плевен, в присъствието на заместник-кмета на общината, установяват, че за оросяване на пътищата при добива на скална маса се ползва вода от язовир „Върбовчец“.

На място е установено, че това се извършва с две водоноски по договор между Община Димово и „Автомагистрали“ ЕАД за безвъзмездно ползване на язовир общинска собственост, представен от водачите на автомобилите-цистерни като основание за водовземане.

Установиха нарушения и при ремонтите на язовири

На дружеството - наемодател на техниката, предстои да бъде връчен акт за установяване на административно нарушение. В поканата за съставяне на акта изрично е посочено, че въпросният договор не е основание за водовземане.

Съгласно Закона за водите, за водовземане от повърхностния воден обект язовир „Върбовчец“ се изисква разрешително за водовземане, без което отнемането на вода от язовира подлежи на административно-наказателна отговорност.

ВКП се самосезира за ремонт на язовири със средства на ДКК

Нарушаване на обществения интерес вследствие на земеделска обработка на земите в чашата на язовира е установено и при проверката, ръководена от заместник-министър Петър Димитров, в района на язовир „Аспарухов вал“, разположен в землищата на град Козлодуй, община Козлодуй, село Златия и село Разград, община Вълчедръм.

Собственикът - „Напоителни системи“ ЕАД, е уведомен за деня и часа, в който ще бъде съставен акт за установяване на административно нарушение. Случаят, включително по дейностите за разораване на чашата на язовира, е предаден за проверка на Районната прокуратура в Монтана.