/ iStock/Getty Images
През февруари в област Стара Загора на работа са постъпили 699 безработни лица, съобщиха от Агенцията. От тях на първичен пазар на труда са устроени общо 640 лица, по програми за обучение и заетост - 1 лице и по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ - 58 лица.

На фокус на бизнеса: Към Търговско-промишлена палата се обособява Направление Турция

176 от общо постъпилите на работа са с работническа специалност, 224 са от групата на специалистите и 299 са безработни лица без квалификация.
 По степен на образование с висше образование са 125 лица, със средно 375 и с основно и по-ниско 199 лица.

Презфевруари в бюрата по труда от област Стара Загора са заявени 721 свободни работни места, на първичен пазар на труда 681 и за субсидирана заетост – 40 работни места, от които 10 по програми за обучение и заетост и 30  по ОП РЧР.

Как да наемем на работа чужденци обсъдиха експерти и работодатели

Равнището на безработица през м. февруари е 4,5 на сто при 6,2 на сто за страната - за областта стойността се запазва същата спрямо предходния месец. Спрямо м. февруари 2019 г. равнището на безработица в областта нараства с 0,2% /от 4,3% през 2019г. на 4,5%/.

Към 29 февруари броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от област Стара Загора е 6 579, като спрямо предходния месец /6 696/ е отчетено намаление от 117 души, а в сравнение с м. февруари 2019г. регистрираните безработни нарастват с 204 бр. - от 6 375 през 2019г. на 6 579 лица през 2020 г.. 

Ниското заплащане и липсата на сигурност са водещи причини за отлив на работна сила

С най-ниско равнище на безработица от областта са общините Стара Загора - 2,5% и Казанлък - 3,6%, а с най-високо - общините Николаево - 31,0% и Братя Даскалови - 27,9%. 

Област Стара Загора е на 4-та позиция заедно с област Варна по показателя равнище на безработица сред 28-те области в страната. Новорегистрираните безработни лица през месеца са 967 и са от различни икономически дейности според класификацията по икономически дейности.

Регистрираните от сектор „Услуги” са 34,0% /329 бр./, 25,3% са регистрираните от сектор „Индустрия” /245 бр./, а от Аграрния сектор са 4,8% /46 бр./. Безработните лица, които не са определили отрасъла, от който са освободени от работа през месеца, са 347 – 35,9%. 

Стара Загора с престижно класиране в международна класация

През февруари в бюрата по труда на област Стара Загора са регистрирани 3 824 жени /58,1%/ и 2 755 мъже /41,9%/. Броят на жените намалява спрямо предходният месец с 27, а при мъжете намалението с 90 бр.

Разпределението на безработните лица по признака възраст се отличава с нарастване на дела на отделните групи с увеличаване на възрастта. С най-голям дял са възрастовите групи над 55 г. - 21,7% /1 429 бр./ и от 50 до 54 г. - 12,4% /819 бр./.

С най-нисък относителен дял са младежите до 19 г. - 1,3% /87/.Безработните над 50 г. са 2 248 - 34,2% от общо регистрираните. През февруари регистрираните младежи до 29г. са 953, като делът им е 14,5% от всички безработни лица. Безработните младежи намаляват с 64 броя спрямо предходния месец.

Стара Загора с отличие „Успешна община“ от Българската агенция за инвестиции (СНИМКИ)

Регистрираните продължително безработни лица с престой в бюрото по труда над 1 година в Област Стара Загора са 854 и съставляват 13,0% от всички регистрирани безработни.

Спрямо предходния месец броят им намалява с 37 лица. Ниската степен на образование и квалификация предопределят продължителността на престой на лицата с основно и по-ниско образование на пазара на труда.

Сегментацията на предлагането на работна сила на областния трудов пазар по признака образование се отличава с трайно доминиращият дял на безработните лица с основно и по-ниско образование - 2 863 души или 43,5%. Спрямо предходния месец броят им намалява с 52 лица.

Старозагорски организации си партнират в обучение на младежи

Висшистите съставляват 14% и са 920 души. Броят им спрямо предходния месец намалява с 11 лица.
Безработните със средно образование, в т.ч. със средно професионално образование съставляват 42,5% от цялата разглеждана съвкупност и са 2 796 лица, спрямо предходния месец намаляват с 54 лица.

По професионален признак регистрираните безработни са: 

- с работнически професии – 20,5% /1 349 бр./; 
- специалисти – 25,2% /1 659 бр./;
- без специалност и професия – 54,3% / 3 571 бр./.