Отчетени са значителни отклонения от нормите, определени в разрешителното за заустване на „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД в Разград - оператор на Градската пречиствателна станиция за отпадъчни води (ГПСОВ). Това съобщават от РИОСВ-Русе.

То е осъществено при извънредна проверка по сигнал за замърсяване на река Бели Лом на 17 септември, когато е констатирано нарушение в технологията на пречистване на отпадъчните води, за което на дружеството е съставен акт.

Има замърсяване на водите на река Бели Лом, пречиствателната станция в Разград с акт 

Физико-химичният анализ на пробите, предоставени от Регионална лаборатория – Русе при ИАОС, показва отклонения по показателите неразтворени вещества, химична потребност от кислород, биологична потребност от кислород за 5 денонощия, общ азот и общ фосфор.

Това е безспорно доказателство за неефекитвно пречистване на отпадъчните води, които се заустват във водоприемника река Бели Лом, допълват от РИОСВ-Русе.

Предстои да бъдат предприети администартивно-наказателни мерки по Закона за водите спрямо дружеството.  

При последната проверка на ГПСОВ - Разград е установено, че ВиК операторът е взел мерки за отстраняване на техническата неизправност, довела до влошаване качеството на зауставаните води.