Дадени са предписания за отстраняване на неизправността, довела до изпускане на непречистени отпадъчни води в реката
Експерти на РИОСВ-Русе установиха техническа неизправност на съоръжението вторичен утаител на Градска пречиствателна станция за отпадъчни води-Разград (ГПСОВ) на 17 септември, съобщиха от МОСВ.

Заради неприятни миризми: Представители на три институции обследваха река Бели Лом

Извънредната проверка
е извършена съвместно с представители на Басейнова дирекция „Дунавски район“ и Регионална лаборатория-Русе към ИАОС, под координацията на заместник-министъра на околната среда и водите инж. Петър Димитров.

Съоръжението вторичен радиален утаител представлява последна стъпка на пречистване на отпадъчните води, което е довело до изпускане на излишната активна утайка в реката.

Технологията на пречистване изисква своевременното отстраняване на утайката от съоръжението, с цел недопускане на непречистени отпадъчни води във водоприемника.

На мястото на заустването на ГПСОВ-Разград е констатирано увличане на утайка, мътнокафява, с характерен мирис. Взети са водни проби от изхода на станцията, които са анализирани от Регионална лаборатория-Русе.

Няма замърсяване на въздуха в Разград, но има потенциален източник на миризмите

Към днешна дата са готови резултатите от пробите. Те показват отклонения от нормите на всички изследвани показатели, за което на дружеството ще бъде наложена санкция.

За установеното нарушение е съставен акт за административно нарушение по Закона за водите за това, че ВиК операторът „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД не поддържа в техническа и експлоатационна изправност съоръженията.

Дадени са предписания за отстраняване на неизправността, довела до изпускане на непречистени отпадъчни води в река Бели Лом. Предстои последващ контрол за спазване на предписанията.