/ ThinkStock/Getty Images
Предложение за промени в общинската Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Плевен, влиза за обсъждане този месец в три от постоянните комисии на Общински съвет.

Проведе се обществено обсъждане на Доклад за екологична оценка на Общ устройствен план на Община Плевен

„Предложените изменения касаят механизма за формиране на таксата за посещение на детските ясли и градини в общината и цените на услуги, предоставяни от Регионална библиотека „Хр. Смирненски".

Причината, поради която ще обсъждаме този въпрос, е решение на Административния съд след протест по съответните текстове в наредбата от Окръжната прокуратура“, информира председателят на Общинския съвет Мартин Митев.

ОбС - Плевен даде съгласие Общината да кандидатства с проекта за нови електробуси

Съгласно протестираните разпоредби от Наредба №17, за посещение на детски ясли и градини се събира постоянна такса, независеща от броя посещения в месеца, в размер на 25 лв., и такса за присъствен ден от 1 лв.

Т.е. таксата от 25 лева се заплаща независимо дали детето е посещавало или не детското заведение. Така на практика се въвежда абонаментна такса при неползване на услугата, макар и тя да е уредена като един от компонентите на общата месечна такса.

Мартин Митев: Новата здравна инвестиция в Плевен, за която ОбС даде съгласие за терен, ще бъде пореден плюс за града ни

Такава такса не е регламентирана в Закона за местните данъци и такси - ЗМДТ. По своята правна същност тази такса не е за ползване на детско заведение, а за възможността същото да се ползва. В противоречие със Закона е и въведената допълнителна дневна такса от 1 лв.

С оглед на изложеното съдът е посочил, че за ползването на детски ясли и градини Общински съвет, следва да определи обща месечна, а не за друг период, такса, като в същата не може да има част, плащана независимо от реалното ползване на детските ясли и градини.

28 точки в дневния ред на ОбС-Плевен, за заседанието в четвъртък

Предложението на администрацията до местния парламент е съответно за месечна такса в размер на 45 лв. за посещение на детски ясли и градини, като при отсъствие на децата, таксата да се намалява пропорционално.

Запазва се условието родителите да са уведомили писмено директора на детското заведение с молба или медицински документ. Втората част от предложените промени в Наредба №17 са за цените на услуги, предоставяни от Регионална библиотека „Христо Смирненски".

Съгласно Закона за обществените библиотеки /ЗОБ/ основните библиотечни услуги, което включва ползване на интернет и заемане на аудиовизуални материали за домашно ползване, се предоставят безвъзмездно.

Процедура за избор на съдебни заседатели ще бъде открита на сесия на Общинския съвет

Тъй като в Наредба №17 има определени цени за тези услуги, а това противоречи на ЗОБ, е необходимо тези разпоредби да бъдат отменени. Предлагат се промени и в текстовете за цени за ползване на специализираните библиотечни услуги.

Общински съвет трябва да измени разпоредбите, като определи безвъзмездното предоставяне на основните библиотечни услуги и определи не цена, а такса за специализираните библиотечни услуги.

Днес и утре заседават Постоянните комисии в Общински съвет

Предложените промени в общинската Наредба №17 ще бъдат обсъждани в ПК „Законност, противодействие на корупцията, установяване конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията“, ПК „Здравеопазване и социална политика“ и ПК по „Образователна политика и читалищна дейност“.

Предложението е публикувано на страницата на Общински съвет - Заседания на постоянни комисии / Материали за заседания на постоянни комисии през юли - https://obs.pleven.bg/bg/materiali-za-zasedaniya-na-postoyanni-komisii-prez-mests-yuli-2019-g