/ Общински съвет-Плевен
Постоянните комисии в Общински съвет - Плевен, се събират за заседания този месец на 24 и 25 юни - понеделник и вторник.
 
Откриване на процедури за избор на съдебни заседатели е част от дневния ред за заседанието на ОбС

24 ЮНИ - ПОНЕДЕЛНИК


ПК „Законност, противодействие на корупцията, установяване конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията“ с председател Дарин Ангелов ще заседава от 13,30 ч. в стая 70 на Община Плевен.

Дневният ред на комисията включва обсъждане на промени в общинската Наредба №1 за обществения ред и опазване на общинските и други имоти за обществено ползване, други три точки касаят общинската фирма „Тролейбусен транспорт“ ЕООД.

Първата от тях е предложение общинският превозвач освен вътрешен оператор в направлението тролейбусен транспорт, да стане такъв и за електроробусен и автобусен транспорт. Втората точка е свързана с изтичане срока на договора, с който инж. Ангел Несторов е избран за управител на дружеството.

ОбС се разпореди с дарените от Министерство на отбраната - гилзи за паметник на Девета пехотна дивизия

Това налага съответно ново решение за избор на управител за съответен срок. Комисията ще се запознае и с предложение за сключване на споразумение за подготовката на партньорски проект „Утвърждаване на екологосъобразния обществен електротранспорт в Плевен" по процедура на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.".
 
ПК „Устройство на територията, екология и земеделие“ с председател Милчо Илиев заседава от 14,30 ч. в Актовата зала на Община Плевен. Комисията ще се запознае с 11 предложения, свързани с разрешения за изработване и изменения на подробни устройствени планове.
 
ПК „Младежки дейности, спорт и туризъм“ с председател Цветан Антов се събира от 15,30 ч. в Заседателната зала. Съветниците ще се запознат с предложение за даване съгласие на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Спортен клуб ДСД Боксинг“ за кандидатстване за финансово подпомагане по инвестиционен проект. Ще бъде разгледана и молба от председателя на Спортен клуб „Шампион“ за отпускане на средства. Основната дейност на клуба е обучение и тренировки по баскетбол с деца от 6 до 18-годишна възраст.

Общински съвет-Плевен заседава по 32 предложения на 30 май

ПК „Бюджет и финансова политика“
с председател Пепо Петков ще заседава от 16,00 ч. в Заседателната зала по 9 точки. Съветниците ще разглеждат предложения за: продажба на незастроен общински имот по плана на с. Буковлък; учредяване право на строеж за изграждане на надземни гаражи върху общински поземлени имоти в Плевен; промяна границите на съседни поземлени имоти в землището на с. Коиловци; прекратяване на съсобственост; др. В дневния ред на комисията за сведение е и годишен финансов отчет на Плевенска филхармония за предоставените й общински средства през 2018 г.
 
25 ЮНИ - ВТОРНИК

ПК по „Обществен ред и сигурност“ с председател Владислав Монов заседава от 13,00 ч. в Заседателната зала. Комисията ще обсъжда предложените промени в общинската Наредба №1 за обществения ред и опазване на общинските и други имоти за обществено ползване на територията на Община Плевен.
 
ПК „Здравеопазване и социална политика“ с председател проф. д-р Начко Тоцев заседава от 15:30 ч. в Заседателната зала. Комисията ще се запознае с писмо от Регионалната здравна инспекция относно регистрацията на „Дентален център I - Плевен".

В РЗИ-Плевен е постъпило писмо от д-р Венелин Радев, че считано от 15.05.2019 г. е настъпила промяна в обстоятелствата по регистрация на дружеството, а именно заличен е управителят на лечебното заведение в Търговския регистър и не е вписан нов управител.

Към настоящия момент в „Дентален център I - Плевен" ЕООД работят само двама лекари по дентална медицина с призната специалност, с което са нарушени изисквания на Закона за лечебните заведения. „Дентален център I - Плевен" ЕООД е лечебно заведение със 100% общинска собственост.

Този месец Здравната комисия ще разгледа и нови 7 заявления за финансово подпомагане на лица от общината с репродуктивни проблеми.
 
ПК „Общинска собственост и инвестиционна политика“ с председател Пенчо Дреновски заседава от 16,00 ч. в Заседателната зала. Дневният ред на комисията е от 13 точки. Сред тях са: обсъждане на предложение за изменение на решение от края на миналата година относно поемането на дългосрочен дълг под формата на кредит от Регионалния фонд за градско развитие; учредяване право на строежи; предложение за учредяване право на ползване за устройване на постоянен пчелин върху част от общински поземлен имот в землището на с. Гривица за срок от 10 години; др.
 
Програма за закрила на детето ще обсъди Общинският съвет

ПК “Култура, вероизповедания и международна дейност”
с председател Петя Василева заседава от 16,30 ч. в Заседателната зала. Дневният ред на комисията включва запознаване с годишния финансов отчет на Плевенска филхармония за предоставените й общински средства през 2018 година и с писмо от Ловно-рибарското дружество в града с искане за финансова подкрепа във връзка с издаване на история на дружеството от създаването му до наши дни. Поводът е отбелязването на 128-ата годишнина от създаване на организацията.
 
ПК “Стопанска политика и транспорт” с председател д-р Йордан Георгиев ще заседава в 17,00 ч. в Заседателната зала по дневен ред от 10 точки. Комисията ще обсъжда предложенията, свързани с общинска фирма „Тролейбусен транспорт“; доклад от АДФИ за извършена финансова инспекция в „Паркстрой“ ЕООД; искане от директора на ПГ по мениджмънт и хранителни технологии - Плевен за осигуряване на градски транспорт до училището; предложение относно предоставяне на услуга - обществен превоз на пътници по утвърдено маршрутно разписание на автобусна линия от общинска транспортна схема; др.
 
Всички предложения и преписки за заседанията на комисиите са публикувани на страницата на Общински съвет - Плевен: https://obs.pleven.bg/, раздел „Заседания“ - „Заседания на постоянни комисии през месец юни 2019: https://obs.pleven.bg/bg/materiali-za-zasedaniya-na-postoyanni-komisii-prez-mesets-yuni-2019-g

Заседанието на Общински съвет - Плевен е на 27 юни - четвъртък, от 09,00 ч. в Конферентната зала на сграда “Гена Димитрова”. Предложеният дневен ред включва 28 точки.