/ Общински съвет-Плевен
Общо 28 точки, една от тях питане от общински съветник, включва предварителният дневен ред на Общински съвет, за заседанието през м. юни. Местният парламент ще заседава в четвъртък - 27 юни, от 09.00 часа в Конферентната зала на сграда „Гена Димитрова“.

ОбС се разпореди с дарените от Министерство на отбраната - гилзи за паметник на Девета пехотна дивизия

Две от предложенията този месец касаят откриване на процедури за определяне на съдебни заседатели за Районен и за Окръжен съд - Плевен и създаване на временни комисии за провеждане на съответните процедури по избора.

Съгласно чл.69 от Закона за съдебната власт, мандатът на настоящите съдебни заседатели, определени за районните и окръжните съдилища изтича в края на 2019 година. По този повод в деловодството на Общински съвет, са постъпили писма от административните ръководители съответно на Окръжен съд и на Апелативен съд-Велико Търново за откриване на процедури по изготвяне на предложения за съдебни заседатели за двете съдебни инстанции за нов 4-годишен мандат. На предстоящото си заседание съветниците предстои да гласуват съответните решения за това.

Общински съвет-Плевен заседава по 32 предложения на 30 май

Общото събрание на съдиите от Окръжен съд е определило общо 105 бр. съдебни заседатели за Районен съд - Плевен, като броя на тези, които ще бъдат определяни от Общински съвет, е 99. Общото събрание на съдиите от Апелативен съд-Велико Търново е определило 93 бр. съдебни заседатели за Окръжен съд, като Общински съвет ще трябва да предложи 70 от тях.

Изискванията, на които трябва да отговарят кандидатите, реда за провеждане на процедурите и състава на комисиите, които ще провеждат избора, предстои тепърва да бъдат утвърдени от Общински съвет.

Процедурите по избора ще стартират след решение на съветниците в срок, определен от тях и огласени на интернет страницата на Общинския съвет и медиите.