Проведе се обществено обсъждане на Доклад за екологична оценка на Общ устройствен план на Община Плевен

/ Община Плевен
Доклад за екологична оценка на проекта на Общ устройствен план (ОУП) на Община Плевен бе представен за обществено обсъждане в зала „Гена Димитрова”.

И Околовръстното шосе на Плевен трябва да е готово през 2021-ва година

Той е изготвен от ДЗЗД „ОУП Плевен - 2017” въз основа на договор с Община Плевен. Основните акценти в Доклада за екологична оценка на проекта бяха коментирани от Милена Чобанова - ръководител на екипа.

И Околовръстното шосе на Плевен трябва да е готово през 2021-ва година

Общият устройствен план на Община Плевен не включва землището на град Плевен. Екологичната му оценка е изготвена в съответствие с изискванията на нормативната уредба по околна среда.

Община Плевен

В нея е направен анализ на съществуващото състояние на компонентите и факторите на околната среда и човешкото здраве и е определено очакваното въздействие върху тях.

ОбС-Плевен гласува прехвърляне в полза на АПИ на общински терени, през които ще минава "Хемус"

Дадени са препоръки и са набелязани мерки за намаляване и възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите значителни въздействия върху околната среда от реализацията на ОУП.

В Доклада за екологична оценка е направен обобщеният извод, че при спазване на предложените мерки реализацията на Общия устройствен план на Община Плевен ще окаже трайно във времето положително въздействие върху околната среда и качеството на живот на населението.

Община Плевен подписа договори с фирмите, които ще ремонтират общинската пътна мрежа

Екипът от специалисти на ДЗЗД „ОУП Плевен - 2017” препоръчва на Експертния екологичен съвет на РИОСВ-Плевен, да даде положително становище на проекта.

Докладът за екологична оценка на проекта на Общ устройствен план на Община Плевен е публикуван на Интернет страницата на Община Плевен: https://www.pleven.bg/uploads/posts/deo_oup_pleven.pdf