/ dariknews.archive
Общинският съвет даде съгласие за безвъзмездно прехвърляне на общински терени в полза на Агенция „Пътна инфраструктура” във връзка с предстоящото изграждане на автомагистрала „Хемус”.

Представиха проекта за паметник на Девета пехотна плевенска дивизия пред Общинския съвет

Става дума за участък от км 122+260 до км 139+340, включително пътен възел „Плевен” и център за управление при км 18+501 на път II-35. С Решение №250 на Министерския съвет от 25 април 2013 г. обект: „А-2„ София - Ботевград - Шумен - Девня - Варна”, част от който е и автомагистрала „Хемус”, е обявен за обект с национално значение.

Със свое решение от 28 февруари тази година Общинският съвет на Плевен даде предварително съгласие за прокарване трасето на „Хемус” в посочения по-горе участък. В тази връзка, с писмо от 9 май, Агенция „Пътна инфраструктура” уведомява, че подробния устройствен план - парцеларен план /ПУП-ПП/ за „Хемус” в тази част е одобрен поетапно, като за съответните участъци е в сила заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Общински съвет-Плевен заседава по 32 предложения на 30 май

За реализиране на проекта е необходимо Община Плевен да дари на АПИ части от общински поземлени имоти, през които ще премине трасето. Общински съвет даде съгласие за промяна на характера от публична общинска собственост в частна общинска собственост за части от имоти - пасища, мери и пътища, в две населени места в общината, през които ще минава трасето на „Хемус”. Терените са в землищата на селата Николаево и Бохот.