Топлофикация Габрово
Топлофикация Габрово / КЕВР
Комисията за енергийно и водно регулира най-после прозря, че трябва да защити интересите на клиентите на Топлофикация

„Комисията за енергийно и водно регулиране смята за напълно неприемлива сегашната ситуация с нарушеното топлоподаване към абонатите на „Топлофикация - Габрово” ЕАД през настоящия зимен сезон и има сериозни критики към ръководството на дружеството във връзка с продължаващото неизпълнение на неговите лицензионни задължения за осигуряване на качествени топлинни услуги“.

Това заяви членът на КЕВР Евгения Харитонова на днешното открито заседание на Комисията, на което беше обсъден доклад на работната група по заявлението от „Топлофикация - Габрово” ЕАД за изменение и допълнение на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия. В съответствие с политиката на прозрачност, докладът беше предварително публикуван на интернет страницата на регулатора, а откритото заседание беше излъчено онлайн. На заседанието присъства и председателят на Асоциацията на топлофикационните дружества в България Кремен Георгиев.     
Щеше ли една офшорка да издевателства над габровци, ако КЕВР си беше на мястото?

В заявлението на дружеството за изменение на лицензията се посочва, че това се налага поради планирано извеждане от експлоатация на два турбогенератора и два котела и въвеждане в експлоатация на един котел, с гориво биомаса (дървесина, дървесен чипс), с мощност 15 MW и коефициент на полезно действие - 78%. Инвестицията е оценена на около 2,5 млн. лв., като 1,87 млн. лв. от тях дружеството планира да осигури чрез заем.

С въвеждането в експлоатация на новия котел на биомаса „Топлофикация – Габрово“  ЕАД очаква до 2020 г.  да намали разходите си за емисии с близо 1,2 млн. лв. и да реализира икономии, както от ползваната електроенергия за собствени нужди, така и от санкции за неспазване на екологични изисквания.

В доклада на работната група се посочва, че извеждането от експлоатация на двете парни турбини и на двата котела и въвеждането на новия котел с гориво биомаса ще се отрази положително върху финансовите показатели на „Топлофикация Габрово“ ЕАД при осъществяване на лицензионната дейност.

В отговор на поставени конкретни въпроси от членовете на КЕВР във връзка с нарушеното топлоснабдяване на абонатите, изпълнителният директор на „Топлофикация Габрово“ ЕАД Калин Ангелов поясни, че дружеството събира информация кои клиенти за какъв период от време са били с нарушено топлоподаване и предстои да бъде изготвена методика за тяхното компенсиране.

Той не се ангажира с конкретен срок за обезщетяването им и заяви, че предстои анализ на причините за влошеното качество на топлините услуги, с цел да не се допуснат подобни случаи през следващия отоплителен сезон.

Според председателя на Асоциацията на топлофикационните дружества в България Кремен Георгиев, дружеството от 2 години се опитва да въведе новия котел в експлоатация, но до декември 2016 г. извършваните 72-часови проби са били неуспешни. 10 дни след пускането му в експлоатация през декември 2016 г. котелът отново е показал дефекти. През зимния сезон са възникнали аварии и във въглищния котел и по топлопреносната мрежа, което допълнително е усложнило ситуацията с топлоподаването, поясни Кремен Георгиев.

„КЕВР със сигурност ще наложи глоби на „Топлофикация – Габрово“ ЕАД заради безспорните постоянни проблеми с топлоснабдяването  през  януари  и  февруари т.г.“, каза след заседанието членът на КЕВР Евгения Харитонова. Тя коментира, че проблемите в дружеството и досега остават нерешени, тъй като в регулатора продължават да постъпват жалби от жители на Габрово във връзка с влошено качество на топлоснабдяването.

„Принцип на Комисията е в своите решенията да прилага балансиран подход и да отчита интересите, както на енергийните дружества, така и на потребителите. В конкретния случай регулаторът е длъжен много ясно да защити потребителите, защото те са изрядна страна и не следва да търпят последствия от действията и бездействията на дружеството. КЕВР ще разгледа много детайлно и критично въпроса с лицензията на „Топлофикация – Габрово“ ЕАД, но същевременно открит остава въпросът, в случай на отнемане на лицензията, по какъв начин ще бъде осигурено отоплението на 25% от населението на град Габрово, които ползват топлофикационни услуги“, каза г-жа Евгения Харитонова.

Тя припомни, че с цел точно и безспорно изясняване на проблемите на дружеството, на 17 февруари т.г. председателят на КЕВР доц. Иван Иванов назначи проверка в него, след получени многобройни жалби от клиенти.

Топлофикация-Габрово отива на съд

„Резултатите от тази проверка ще дадат цялостна оценка до каква степен „Топлофикация – Габрово“ ЕАД изпълнява своите лицензионни задължения и какви са причините, довели до неизпълнението им. Съобразно констатираните при проверката нарушения, Комисията ще определи и съответните санкции, посочени в Закона за енергетиката“, подчерта членът на КЕВР Евгения Харитонова

ОТ КЕВР най-после започват проверка на „Топлофикация Габрово“

Окончателното решение на КЕВР във връзка със заявлението за изменение на лицензията на „Топлофикация – Габрово“ ЕАД ще бъде взето на закрито заседание на 16.03.2017 г.