/ iStock/Getty Images
Предстои рехабилитация на улици в девет села в област Добрич. Това съобщи Красимира Николова, главен експерт „Връзки с обществеността“ в Община Добричка.

Населените места са на територията на община Добричка. Дейностите са по проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Добричка“.

Официалният старт ще бъде даден на 16 август в село Стефан Караджа. Ще бъде извършена реконструкция и рехабилитация на десет улици в селата Фелдфебел Дянково и Бенковски. Предвиденият финансов ресурс е 1 143 219,69 лева.

Одобрени са 1,47 млн. лв. допълнителен трансфер по бюджета на община Добрич

Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е сключен на 17.05.2019 г. и се осъществява по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020.

На 27 април е сключено Допълнително споразумение с Държавен фонд „Земеделие“ за избраните изпълнители и изпълнението на инвестицията по одобрения проект.

Строително-монтажните дейности ще се осъществяват от „Копекс и Ко“ ООД с основна дейност пътно строителство, ремонтно-възстановителни дейности, рехабилитация и поддръжка на пътната мрежа. Възстановяването на десетте улици трябва да приключи до 17 май 2022 година.Стожер, Победа, Котленци, Пчелино, Овчарово, Стефан Караджа, Черна,
Агенция "Фокус"