/ Пресцентър
Въпросите от референдума за чистотата на въздуха в Бургас не решават нито един от проблемите с чистотата на въздуха в нашия град, както и няма да доведат до пряк резултат.
 
Догодина: местни избори и референдум?

Това е официалното становище на БСП по повод отпадналата идея за допитване до гражданите, както стана ясно преди час на заседанието на местния парламент. Червените общински съветници оттеглиха своите подписи.
 
За по-чист въздух: Имаме въпросите за референдума, чакаме решение

Ето пълния текст на обръщението, без никаква редакторска намеса:

 
„ПОЗИЦИЯ на ОбС на БСП-Бургас
 
Въпросът за опазване на околната среда и в частност чистотата на атмосферния въздух е основен регионален и глобален въпрос, който изисква сериозен дебат. С разпоредбата на чл. 79 от ЗООС е вменено задължение на кметовете да разработват Програма за опазване на околната среда за съответната община в съответствие с указанията на Министъра на околната среда и водите за период не по-малък от 3 години.

Програмите се приемат от общинските съвети, които контролират изпълнението им, като за целта кметът е длъжен ежегодно да внася отчет за изпълнение на програмата и в случай на необходимост да прави предложение за допълването й и актуализирането й.

ОбС на БСП-Бургас не подкрепя провеждане на референдум за замърсяването на атмосферния въздух с така поставените въпроси. Считаме, че така формулирани, те не решават нито един от проблемите с чистотата на въздуха в нашия град, както и няма да доведат до пряк резултат.

За да се предприемат реални действия, които ще решат проблемите свързани с притесненията на бургаските граждани, е необходимо: Общинският съвет на Община Бургас със свои решения да изиска от общинската администрация:
 
  • Отчет за изпълнение на задълженията за осъществяване на   контрол и за управление на дейностите, свързани с осигуряването на чистотата на атмосферния въздух на територията на общината, като акцентът се постави на резултатите.
  • Да проучи възможностите за диференцирано независимо измерване на ФПЧ /фини прахови частици/ за установяване на количеството на земния прах във въздуха и влиянието на състоянието на уличните и тротоарните настилки за запрашеността на същия.
  • Да информира периодично гражданите на общината за състоянието на околната среда.“