/ iStock/Getty Images
Смята се, че от 2 до 8 процента от раковите заболявания са свързани с канцерогенни вещества на работното място
КНСБ започва кампания "Да спрем рака на работното място", обяви президентът на Конфедерацията Пламен Димитров на конференция по темата, организирана от синдиката. Синдикалната организация си поставя за цел този проблем да стане значим за обществото, да има мерки за превенция и да се намалят рисковете за злокачествени заболявания на работното място.

Раковите заболявания са първата причина за смъртни случаи в ЕС, свързани с работата: 52 на сто от годишните смъртни случаи, свързани с професията, понастоящем се дължат на свързани с работата ракови заболявания, докато 24 на сто са в резултат на болести на сърдечносъдовата система, 22 процента - на други заболявания, и 2 на сто - на наранявания. Според проучвания на Международната конфедерация на профсъюзите близо 30 вида рак са свързани с работното място, каза Пламен Димитров.

Близо 120 000 души в ЕС умират всяка година от злокачествено заболяване, свързано с работата. Произтичащите от това годишни разходи в целия ЕС за здравеопазване и загубите на производителност се оценяват между 4 и 7 милиарда евро, допълни лидерът на КНСБ. 

iStock/Getty Images

Смята се, че от 2 до 8 процента от раковите заболявания са свързани с канцерогенни вещества на работното място. По данни на Националния център по обществено здраве и анализи, в България общо 350 000 души са болни от рак, като всяка година се регистрират нови над 30 000 случаи, каза Пламен Димитров. По думите му, в нашата страна липсва национална статистика колко хора са заболели от рак, свързан с работата. Но може да се изчисли, че между поне 7000 и 28 000 български работници заболяват годишно от рак на работното място.

Последните изчисленията на Международната организация по труда показват, че в България има 1445 смъртни случая от професионални ракови заболявания за 2014 г. и 1498 - за 2017 г, каза ДОЦ. Катя Вангелова от Националния център по обществено здраве и анализи.

Кампанията на КНСБ ще бъде съсредоточена в предприятия в сектори с повишен риск - в металургията, в строителството, в химията, в селското стопанство, в здравеопазването. Ще се представят най-новите изисквания и възможности за намаляване на експозицията на вещества, които причиняват рак. Кампанията цели още работодателите да намалят производствения риск, да въведат превантивни мерки, да се обсъдят възможностите за допълнителни медицински прегледи с цел ранно откриване на тези болести и достъп до бързо лечение. По време на кампанията работодателите и работниците ще бъдат запознати с най-честите видове професионален рак, мерки за контрол на опасните вещества. Ще се обсъдят и възможности за постоянно дигитално наблюдение на концентрацията на канцерогенни вещества.

През последните години се наблюдава тревожна тенденция на увеличаване на заболеваемостта и смъртността от злокачествени заболявания, а епидемиологичните изследвания показват, че професионалните рискови фактори са причина за 5.3 - 8.4 на сто от всички нови случаи на злокачествени заболявания, а при мъжете - за 17-29 на сто от всички смъртни случаи, дължащи се на рак на белия дроб. По данни на МОТ и Европейската комисия, ЕС води по смъртност от професионални ракови заболявания в света със 7.5 на сто от смъртността от злокачествени заболявания, а очакванията са смъртните случаи от професионални ракови заболявания да се увеличат. Експозициите при работа могат да причинят ракови заболявания, които имат висока смъртност, като например мезотелиом, рак на белия дроб и др. 

Раковите клетки се самоизяждат, за да оцелеят

Данните на Международната агенция за изследване на рака (IARC) и Световната здравна организация (СЗО) за 2018 г. сочат 18.1 милиона нови регистрирани случаи и 9.6 милиона смъртни случаи, като смъртността от ракови заболявания в глобален мащаб се очаква да нарасне със 78 на сто към 2035 година.

В Европа всяка година се регистрират 3.4 милиона нови случаи на злокачествени заболявания, от които в трудоспособна възраст са 1.4 милиона души. Между отделните страни се наблюдават значителни разлики по отношение на заболеваемостта и смъртността от злокачествени заболявания, като за Европа по-висока е заболеваемостта в западноевропейските страни, докато смъртността е по-висока в източноевропейските страни. В България заболеваемостта е 242.8 случая на 100 000, а смъртността - 119.4 случая на 100 000 .

Учени от БАН тестват иновативна терапия за лечение на рак

По отношение на професионалните ракови заболявания, една от причините е и дългият латентен период на развитие, често след като работещите са напуснали пазара на труда, обясни доц. Катя Вангелова.

По данни на Eвростат в Европа годишно се произвеждат над 30 мил. тона канцерогенни, мутагенни и токсични за репродукцията вещества. В ЕС поне 32 милиона работници са изложени на канцерогени, широк кръг от физични, химични, биологични и ергономични фактори - вещества и процеси. На този етап класификациите на IARC и ЕС са базирани на вещества, но включват и други фактори, като йонизираща радиация, електромагнитно поле (ЕМП), нощен труд, биологични агенти и други.