Върховният административен съд остави в сила решението от 6 ноември 2020 г. на Административен съд-София-град, по казуса със сградата "Златен век", съобщиха от пресцентъра на съда.

ДНСК обжалва решението на съда по казуса „Златен век“

С решението на първоинстанционния съд беше отменено спирането от ДНСК на строежа на сградата "Златен век" в столичния квартал "Лозенец". Административното дело от 2020 г. беше образувано пред ВАС по две касационни жалби, подадени от директор на Дирекция "Правна" при ДНСК и по протест от зам.-градски прокурор на Софийската градска прокуратура.

Фактите и правните изводи, посочени в заповедта, са установени по делото посредством множеството събрани писмени доказателства, както и чрез трите съдебно-технически експертизи, приети от двата съдебни състава на АССГ, разглеждали спора по същество. При така установените факти, правилен се явява крайният извод на първостепенния съд за материална незаконосъобразност на заповедта.

Ще обжалват решението на съда по казуса „Златен век“

Относно първия строеж "административна сграда", спрян от Директора на ДНСК, е установено по безспорен начин, че констатираните отклонения от проекта не са съществени по смисъла на чл. 154, ал. 2, т. 5 ЗУТ, а именно: Не е променена строителната конструкция на сградата "и" не е променен видът на конструктивните елементи "и/или" натоварванията в сградата, които условия следва да са кумулативно изпълнени съгласно приложимата норма.

Що се отнася до липсата на обезопасителна мрежа на строежа и шпакловка в подземните три нива, както се каза по-горе, в оспорената заповед липсват мотиви. Относно втория строеж, предмет на заповедта, така наречения "изкоп/насип с дълбочина около 15 метра" е установено, че същият е бил засипан от възложителя няколко дни преди издаване на заповедта.

Продължава строежът на небостъргача „Златен век” в „Лозенец“

Следователно, в тази част процесната заповед се явява издадена в нарушение на чл. 224, ал. 5 ЗУТ. Касационната инстанция приема, че не са били допуснати нарушения на съдопроизводствените правила от категорията на съществените, въпреки обратните твърдения в касационните жалби.

Поради това решението на първоинстанционният съд трябва да бъде оставено в сила като валидно, допустимо и правилно. "Настоящата съдебна инстанция не установи допуснати от съдебния състав нарушения на съдопроизводствените правила от категорията на съществените, въпреки обратните твърдения в касационните жалби.

Връчена е заповедта за спиране на строежа „Златен век“ в София

С оглед предмета на правния спор, правилно е разпределена доказателствената тежест и са дадени конкретни указания на страните в този смисъл; проведени са редица открити съдебни заседания, в хода на които съдът мотивирано се е произнесъл по доказателствените искания; спазени са указанията на първата касационна инстанция; приетите доказателства са допустими и са относими; обсъдени са от съда, който е постановил мотивиран съдебен акт", пише в решението на ВАС, което е окончателно. 
БТА