Експерти извършиха проверки
Експерти на РИОСВ, съвместно с Регионална лаборатория -Велико Търново към Изпълнителна агенция по околна среда, извършиха проверка на река Златаришка във връзка с подаден сигнал на 22 август за наличие на умряла риба в района на моста, който е в близост до ПГМСС „Никола Златарски“ в Златарица.

РИОСВ-Велико Търново

При проверката на място е установено, че водата в реката е увеличила нивото си след проливния дъжд на 21 август вечерта в Елена и Златарица. Тя е със зеленикав цвят, мътна и с миризма, характерна при органични разлагания.

Извозват над 40 тона умряла риба от рибарниците в Своге

Констатирани са единични екземпляри дребна умряла риба в реката, съобщиха от екоинспекцията. Въпреки увеличеното количество вода в реката продължават да се наблюдават застойни участъци, в които застояват увлечените от водното течение екземпляри риба.

РИОСВ-Велико Търново

От представител на Регионална лаборатория са взети водни проби от реката, на моста в близост до ПГМСС „Никола Златарски“, като измерените показатели за качеството на водата показват следните стойности - рН - 7,39, разтворен кислород - 0,2 мгО2/л, наситеност с кислород 3,0%, температура - 27,0оС и електропроводимост - 1151 µS/см.

На 23 август е установено, че заморът на риба е значителен в сравнение с предходния ден, което е очаквано, поради факта, че във водата няма наличие на кислород, мътна e и оттокът е намален.

РИОСВ-Велико Търново

От получените резултати може да се заключи, че вследствие на падналия проливен дъжд, следващ продължително засушаване и маловодие, от речното легло с придошлите води са вдигнати стари отложения и обраствания.

Високите температури на въздуха и водата спомагат за процесите на бързо разлагане и неприятна миризма.