Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и РИОСВ-Хасково извършиха проверка на язовир „Ивайловград“ по разпореждане на МОСВ в неделя след сигнал на „зелен телефон“ за измиране на риба в акваторията на водното тяло.

Голямо количество риба загина при източване на язовир край Шумен (ВИДЕО)

Проверката установи, че няма замърсяване на водите. При спада на нивото на язовира и поради специфичния му релеф, на места се образуват малки плитки участъци, в които остават рибни пасажи, съобщиха от МОСВ.

В условията на малки количества вода и ниските нива на кислород е причина за измирането на рибата в тези участъци. Във връзка с управлението на водите в този язовир, министерството отбелязва, че още в началото на юни министърът на околната среда и водите Асен Личев разпореди да отпадне указанието от предходното правителство обемите на язовирите от каскада „Арда“ да се поддържат постоянно 20% свободен обем от общия завирен обем.

Язовир „Ивайловград“ е част от енергийната система на страната и не е налице приоритетно осигуряване на питейно-битови нужди по Закона за водите. Следва да отчетем и натовареността на енергийната система при високите температури през тези месеци.

Мъртва риба в Марица вдигна на крак екоинспекцията в Хасково

В допълнение и в отговор на рибопроизводителите, в язовир „Ивайловград“ има учредени две аварийни зони за преместване на садките, в случай на извънредни обстоятелства. За това са информирани и Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.

Не на последно място България има задължение за осигуряване на водни количества за напояване в съседна Гърция – то произтича от Спогодбата за уреждане на висящите финансови въпроси и развитие на икономическото сътрудничество между Народна Република България и Кралство Гърция (Обн. ДВ. бр.87 от 3 ноември 1964 г.).

Според нея ежегодно в периода май-септември чрез месечните графици се освобождават допълнително водни обеми от язовир „Ивайловград“ за напояване в Гърция. Българската страна е задължена да доставя на гръцката страна регулирана вода от река „Арда“ за напояване на земи на гръцка територия всяка година в размер на 186 млн. куб. метра при година с 85% обезпеченост за срок от 60 години, т.е. до 2024 г.