/ iStock/Getty Images
То е на около 170 години
Министърът на околната среда и водите Асен Личев обяви статут на защитено дърво на вековен цер (Quersus cerris) в село Добрина, Община Провадия.

Дървото е на около 170 години, с височина 25 метра и обиколка на ствола 3,77 метра, съобщиха от МОСВ.

Вековен бряст в Радневско е обявен за защитено дърво

Със заповед на министъра се забранява изкореняването, отсичането, кастренето, чупенето на клони, нараняването на стеблото и всякакви други действия, които биха довели до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние на дървото.

МОСВ

То ще бъде вписано в регистрите според изискванията на Закона за биологичното разнообразие и обозначено като вековно дърво.

Навременната и организирана защита на дървета в урбанизираните територии е един от приоритетите на МОСВ, с което се цели повишаване на общественото съзнание и институционална грижа за опазване на зелена среда в населените места на страната.