/ iStock/Getty Images
11 новозащитени вековни дървета със заповед на министъра на Околнта среда и водите ще опазваме на територията на Природен парк (ПП) „Странджа”.

Заповедта е обнародвана в ДВ бр.35/2021 г., съобщиха от Дирекцията на Природен парк "Странджа". Това са 5 дървета от ендимичния вид Странджански дъб (Quercus hartwissiana Steven), две дървета от вида Цер (Quercus cerris) и по едно Обикновен габър (Carpinus betulus L.), Източен бук (Fagus orientalis), Благун (Quercus frainetto) и Зимен дъб (Quercus petraea).

Вековните защитени дървета в ПП „Странджа” ще станат с 11 повече

Шест от вековните дървета са на територията на ДГС-Малко Търново, по две на териториите на ДГС-Звездец и ДЛС-Граматиково и едно в горите на ДГС-Кости. Вековните дървета са на възраст от 150 до около 600 години.

На собствениците на вековните дървета са дадени указания да изработят и монтират информационни табла и ниска дървена ограда около тях, като обозначаването им да се извърши съгласувано с Дирекцията на ПП „Странджа”.

Горите заемат над четири пети от територията на Природeн парк „Странджа“. В най-голямата защитена територия в България вековните гори са 30% от горите и това е много повече от средното за страната.

Естествените масиви от стари гори - зелените великани на Странджа са най-ценните консервационно значими местообитания. До момента на територията на Природен парк „Странджа” със заповед на министъра на околната среда и водите имаше общо 17 вековни дървета, от които 16 дъба и 1 бук