/ Тракийски университет-Стара Загора
Тя се удължава до 29 март, включително
Удължиха грипната ваканция в Тракийски университет. Ректорът на университета доц. д-р Добри Ярков издаде заповед.

Отлагат предварителните изпити в Тракийски университет


1. Удължавам прекъсването на присъствените учебни занятия в Тракийски университет до 29 март, включително на присъствените учебни занятия със студенти в задочна форма на обучение.

Насрочените държавни изпити, защити на дипломни работи, изпити на студенти в задочна форма на обучение и публични защити на дисертации се отлагат. До възобновяването на присъствените учебни занятия обучението да се провежда неприсъствено на електронно базирани форми, а тези занятия, за които е невъзможно използването на дистанционни средства, да се провеждат на модулен принцип, след подновяване на присъствените учебни занятия. Преподавателите да отчитат стриктно проведените онлайн занятия.

2. Отлагат се всички видове студентски практики, включително тези в университетската болница и във външни институции. Започналите практики се прекратяват.

3. Да се преустановят всички масови мероприятия, провеждани в Тракийския университет, включително конференции, дискусии, публични лекции, представления, концерти и други културни събития, спортни прояви, академичен съвет, комисии и работни групи, катедрени и факултетни съвети и събрания и др. Неотложните решения на академичния, катедрените и факултетните съвети да се гласуват на подписка.

Отлагат Деня на отворените врати в Тракийски университет заради коронавируса

4. Онлайн приемането на заявления за явяване на изпити в първата кандидатстудентска сесия да продължи. Първата кандидатстудентска сесия се отлага и изпитите по обявения график няма да се провеждат. Новият график ще бъде приет и оповестен допълнително.

5. Да се ограничи до минимум присъствената работа на администрацията на Тракийския университет, като се осигури необходимия минимум служители за поддържане дейността на звената. Преподавателите, които нямат учебни занятия през настоящия семестър, както и служителите, които не са ангажирани с неотложни присъствени дейности, да ползват полагаемия платен годишен отпуск от минали години или от настоящата. ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА РЕКТОРАТ Издание: 1.0 Вид на документа: Оперативен документ № на документа: 4.2.3_OD_1.5 В сила от: 14.09.2011 Име на документа Заповед Страница: Актуална версия на типовата бланка за този документ може да бъде изтеглена на адрес: www.unisz-iso.org

6. Отменям всички командировки и пътувания на академичния състав, служителите от администрацията и студентите в чужбина, включително за мобилност или стажове.

Община Стара Загора създава онлайн приемна заради коронавируса

7. Отменям всички мобилности, стажове, работни посещения и други на чуждестранни преподаватели, изследователи, учени, студенти и гости. Препоръчвам чуждестранните преподаватели, изследователи, учени, студенти и гости, които вече са в България, да не напускат страната.

8. Всички завръщащи се от чужбина членове на академичния състав, служители от администрацията и студенти, както и чуждестранните преподаватели, изследователи и студенти, пристигнали от чужбина се задължават да се подложат на 14-дневен карантинен период.

9. За срока по т. 1 забранявам достъпа на студенти и външни посетители до учебните сгради на Тракийския университет. Препоръчвам комуникацията със и между служителите да се осъществява по телефон и/или e-mail. В случай на неотложна необходимост външни лица ще бъдат допускани до сградите на Университета, след като служителят от охраната получи потвърждение по телефон от съответния служител/преподавател. Забранявам допускането на лица в карантинен период или със симптоми на остри заразни и респираторни заболявания на територията на Тракийски университет.

Кметът Живко Тодоров обяви нова социална услуга и телефон за доброволци

10. За срока по т. 1 да се прекрати работата на студентските столове, заведенията за обществено хранене (с изключение на магазините за хранителни стоки) и местата за спортна и развлекателна дейност на територията на Тракийски университет.

11. Сектор „Снабдяване“ да продължи осигуряване на материали за дезинфекция и хигиенни материали. Отговорниците за хигиенизирането да организират дезинфекциране на подовете и повърхностите в сградите на Тракийския университет.

Възлагам контрола по изпълнението на заповедта на заместник-ректорите, помощник ректора, деканите и ръководителите на звена. Настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица, членовете на академичния състав, служителите от администрацията и студентите за сведение и изпълнение.