/ Тракийски университет
Тракийски университет-Стара Загора чрез Факултет „Техника и технологии“-Ямбол е партньор по проект Fashion DIET „Програма по устойчива мода в университетите с обучение по текстил в Европа - разработване, прилагане и оценяване на обучителен модул за преподаватели“ - Fashion DIET Sustainable Fashion Curriculum at Textile Universities in Europe - Development, Implementation and Evaluation of a Teaching Module for Educators.

Ветеринарна медицина и Животновъдство на ТрУ с призови места в рейтинговата система на МОН

Проектът е финансиран по програма Еразъм+, КД203 „Стратегически партньорства във висшето образование“ под № 2020-1-DE01-KA203-005657 с период на изпълнение: 01.09.2020-31.08.2023.

Университети-партньори по проекта:

• Педагогически университет - Фрайбург, Германия - координатор
• Университет на Ройтлинген, Германия
• Технически университет „Георге Асаки“ - Яш, Румъния
• Тракийски университет-Стара Загора


Проектът Fashion DIET предвижда разработването на нови инструменти за подобряване на ключовите компетенции на преподаватели, обучители, учители, студенти и на специалистите в областта на текстила и модата със следните три интелектуални продукти:

1. Модул за допълнително образование;
2. Портал за информация и електронно обучение;
3. Учебни материали.


Целите са чрез трансфера на ОУР да се получат знания за устойчив моден дизайн; кроене с нулев или минимален остатък; използване на рециклирани материали; екологично производство и потребление: намаляване на вредното въздействие върху околната среда по цялата производствена, търговска и потребителска верига; социално ориентирано производство: производствени условия съвместими със здравните и екологични норми в страните от ЕС, справедливо заплащане и социални придобивки по цялата производствена и търговска верига и други.

Медицински колеж на ТрУ и СНЦ „Диабет-Стара Загора“ с жест - безплатен скрининг за диабет

Дидактическото съдържание и методология ще бъдат разработени от четирите университети партньори от три държави: Педагогически университет - Фрайбург, Германия; Университет на Ройтлинген, Германия; Тракийски университет-Стара Загора, България; и Технически университет „Георги Асаки“ - Яш, Румъния.

Университетските партньори ще разработят, тестват и оценяват учебни материали, базирани на най-съвременните научни познания в областта на текстила, модата и устойчивостта и дългогодишната традиция и опит в текстилното образование.

Онлайн се проведе и първата работна среща на партньорите по проекта.