/ БГНЕС
"Топлофикация София" ЕАД ще участва самостоятелно на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) през 2020 г., съобщиха от топлофикационното дружество.

Съгласно приетата през юли 2019 г. от Столичния общински съвет стратегия за финансова стабилизация и технологично обновление на "Топлофикация София" ЕАД, топлофикационното дружество е извършило необходимата подготовка за самостоятелно участие на българския електроенергиен пазар. В тази връзка Управителният съвет на дружеството е утвърдил изискванията за провеждане на процедура за избор на координатор на стандартна балансираща група и Вътрешни правила за участие на Българската независима енергийна борса.

Съгласно изискванията на Закона за енергетиката и Правилата за търговия с електрическа енергия, "Топлофикация София" ЕАД, в качеството си на производител на електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство, следва да избере фирма-координатор на стандартна балансираща група. Фирмите-координатори на балансиращи групи са посочени в публичния регистър на Комисията за енергийно и водно регулиране и те ще бъдат поканени да представят оферти. По този начин ще бъде осигурена възможност за напълно прозрачен и максимално изгоден за дружеството избор, допълват от "Топлофикация - София".

СОС ще изслуша ръководството на "Топлофикация София"

Управителният съвет на "Топлофикация София" ЕАД е решил и за самостоятелно участие на компанията на Българската независима енергийна борса през 2020 г. С за максимално ефективната позиция на дружеството по отношение реализирането на произвежданата собствена електрическа енергия са заложени следните условия: избор на пазарен сегмент за продажба през БНЕБ на електрическа енергия; анализ на финансовият риск, произхождащ от продажба на произведената електрическа енергия и риска от липса на купувач и невъзможност за реализация на количествата и най-важното - възможност за авансово плащане по двустранни договори за продажбата на енергия

Утвърдената Процедура за избор на координатор на стандартна балансираща група и Вътрешни правила за избор на купувач на произведената от дружеството нетна активна електрическа енергия осигуряват пълната прозрачност при реализирането на една важна дейност, от която зависят производствената и финансова стабилност на "Топлофикация София", пише в съобщението.