/ iStock/Getty Images
Проектът е на обща стойност 1 216 919 лв.
Започва изпълнението на проект "Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Шумен", финансиран по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение "Социално-икономическа интеграция на уязвими групи.

Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование" - компонент две, съобщиха от Общината. Целта на проекта е да се повиши качеството на живот, социалното включване и трайната интеграция на хора от уязвими групи чрез реализацията на комплексни мерки и прилагането на интегриран подход за заетост и образование.

Учебната година започна безпроблемно в училищата в Шуменско

Проектът е на обща стойност 1 216 919 лв. и се финансира по оперативните програми "Наука и образование за интелигентен растеж" и "Развитие на човешките ресурси". Срокът за реализацията му е до юни 2023 г.

Дейностите по проекта са насочени към приобщаването на децата и учениците от уязвими групи към системата на предучилищното и училищното образование. Ще се работи със застрашени от отпадане ученици - за допълване на знанията им по български език, за традициите на етносите, за развитие на умения за учене, творчество и опознаване на историята и културата на родното място и родината, както и за продължаване на обучението им в гимназиален етап.

По проекта е осигурена 12-месечна заетост на 60 жители на Шумен и селата Мадара и Друмево. Предвидено е и създаване на Център за работа с общността и клубове за деца и родители.