/ netinfo
Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия - Русе продължава работата си по проект „RTD Giurgiu-Ruse - Поддържане на устойчив селски туризъм в област Гюргево-Русе чрез нейното културно наследство”, който се изпълнява по програма Interreg V-A Румъния - България 2014-2020 в партньорство с Асоциация Конгресно и посетителско бюро Източен Дунав - Гюргево, Румъния, които са водещ партньор по проекта.
 
Русе и Гюргево включени в мобилно приложение за забележителности по целия свят

Основната цел на RTD Giurgiu-Ruse е разработването на интегриран подход за популяризиране на културното нематериално и материално наследство на селските общности от областите Гюргево и Русе, с цел подпомагане на местното икономическо развитие и развитието на селския туризъм.
 
Община Русе спечели конкурса „Най-зелена община“ с интерактивната платформа „Върнете ме в природата“

В момента се разработва подробно съвместно проучване, което идентифицира 20-те селата от окръг Гюргево и област Русе с най-голям туристически потенциал по отношение на автентичност на селските райони, запазена чрез традиции и обичаи, практики, местна архитектура, продукти, обществени събития и други.
 

Представиха интегрирана стратегия за устойчива енергийна ефективност на трансграничен регион Русе – Гюргево

Основните акценти в дейностите на Бизнес центъра по проекта включват още изготвяне на 20 промоционални филмчета за всяко от избраните села в България и Румъния и 10 статии, представящи българските села; издаване на фотоалбум и общ туристически пътеводител, които ще бъдат разпространявани в туристическите информационни центрове в региона; разработване на стратегия за валоризация за всички селски общности и организиране на серия от кръгли маси на тема устойчиво туристическо развитие 10-те избрани села от България.
 
Проектът ще приключи с организирането на голяма фотоизложба и финална конференция в гр. Гюргево, Румъния. Проектът е на обща стойност 306 237.24 евро и се изпълнява за срок от 14 месеца.