/ netinfo
В Зала 1 на Областна администрация Русе се проведе семинар на тема „Представяне на основни положения от съдържанието на разработена интегрирана стратегия за устойчива енергийна ефективност на ниво трансграничен регион Русе – Гюргево“.
Фокусът беше поставен върху силните и слабите страни, както и шансовете и заплахите пред региона при развитието на устойчива енергийна ефективност, а също и върху някои алтернативни стратегии за анализ на риска при прилагането принципите на „зелената икономика“.

Представиха резултатите от проучване на дунавските рибарски общности от България и Румъния

Особено внимание беше обърнато на това, че стратегията включва аналитична и стратегическа част, които съответно да подпомогнат практически потенциала за развитие на възобновяема енергетика в трансграничния регион. В разработения документ са заложени 3 стратегически цели, 6 приоритета, 10 основни цели, 15 мерки и 35 дейности за реализация, като идеята е по този начин да се постигнат по-добри показатели на енергийната ефективност.

Крайната цел е трансграничният регион Русе – Гюргево към 2027 година, т.е. към края на следващия програмен период, да се превърне в еталон за промяната към зелена  икономика чрез приложение на ефективни възобновяеми енергийни източници, мерки за енергийна ефективност, вътрешно-регионално сътрудничество и партньорство с водещи региони от Централна Европа.

Логиката, която е застъпена при формулирането на стратегията е базирана на три основни принципа, а именно структуриране на целево-ориентирани мерки и проекти от партньорства на местни общности за приложение на технологично и организационно Know – How, както и за обучение за повишаване капацитета на партньорите за използване на „зелената икономика“.

Областният управител на област Русе се срещна с румънския министър на икономиката

Следващо място заема управлението на процеса за промяна към „зелена икономика“, като тук приоритетен е анализът на дейностите по изпълнение на мерки за обмен на опит на организационно и регионално ниво, като двигател на промяната. Не на последно място акцент ще бъде поставен и върху необходимостта научените уроци на даден етап от изпълнението да бъдат ефикасно пренесени и развити в партньорските организации, така че да допринесат за промяната в политиката по приложение на възобновяеми енергийни източници в региона.

Сред основните силни страни, които бяха отчетени по време на семинара бяха благоприятния климат, почви и стопанска активност в еврорегиона за използването на слънчева енергия и на енергия от биомаса, наличието на традиции в производството на зърнени и технически култури, а също и в животновъдство, осигуряващи  растителни и животински отпадъци като ресурси за развитие на технологии за оползотворяване на енергия от биомаса, както и националните тенденции в двете страни за повишаване потреблението енергия от възобновяеми енергийни източници чрез изграждане елементи на енергийната инфраструктура за използване на слънчева енергия с обща мощност 200 MW за региона.

Всичко посочено е подкрепено от разработените политики и нормативни документи от двете страни на реката за повишаване дела на възобновяеми енергийни източници и ефективно използване на потенциала им. Като слаби страни бяха посочени предизвикателствата пред енергийната сигурност на България и Румъния, изразяващи се най-вече във високата енергоемкост, както и не високото ниво на диверсификация на възобновяемите енергийни източници поради не толкова благоприятните условия за използване на енергия от вятъра и от течаща геотермалната вода.

Възможностите и заплахите също не бяха подценени. Водещи във възможностите са капацитета за използване на биогазови инсталации в области с голяма концентрация на животновъдни ферми и комплекси, наличието на потенциал за използване на ВЕИ при разделно събиране на битовите отпадъци и оползотворяване на дървесни отпадъци от агросектора чрез междинно брикетиране на място, както и тенденциите за ускоряване на трансформацията към все по-широкото използване на възобновяема енергетика в ЕС, чрез иновативни политики, технологии и работни решения.

Като заплахи бяха представени намаляването на населението и обезлюдяването на селищата в региона и съответно увеличаващата се заплаха от изтичане на квалифицирани кадри извън региона и др. Инициативата се реализира като дейност по проект „Програма за трансгранично обучение между Окръжен съвет Гюргево и Областна администрация Русе“, финансиран по Програма Interreg V-A Румъния – България. Водещ бенефициент е Окръжен съвет Гюргево, а партньори са Областна администрация Русе и Община Ценово.

Целта на проекта е повишаване капацитета за сътрудничество и ефективността на публичните институции при общ интерес като регионални инвестиции и зелена енергетика. Сред участниците в дискусиите бяха представители на академичната общност, държавната и местна власт, на бизнеса, както и партньорите по проекта от България и Румъния.