/ Thinkstock/Getty Images
През м.февруари 2019 г. постъпилите на работа регистрирани безработни лица от община Русе са 333. Започналите работа безработни с работническа професия са 107, специалистите са 130, а тези без квалификация - 96. От всички устроени на работа 193 са жени, 53 лица са на възраст над 55 год., а 69 са младежи до 29 год. възраст. Постъпилите на работа  лица с трайни увреждания са 14, тези с висше образование – 88 /26.4%/,  продължително безработните – 19.

Уникално за Северна България предприятие за парфюми посетиха участниците в Българо-румънската земеделска група

На първичния трудов пазар са наети 288 безработни лица, а по програми и схеми за заетост - 45. Със съдействието на трудовите посредници е осигурена заетост на 299 души. Обявените през февруари свободни работни места от работодатели на територията на община Русе са  общо 431 с 52 по-малко от предходния месец. На първичния трудов пазар са обявени 319 СРМ. От частния сектор са обявени 279 свободни работни места.

В зависимост от икономическите дейности най-много свободни позиции са заявени в сферата на производство на облекла и обувки - 105. Следват транспорта – 42 СРМ, машиностроенето - 30, търговията - 24, строителството - 19 , административните услуги и управлението -18, образованието - 17 и др.

Като най-търсени през месеца, могат да се посочат следните професии: шивачи; гладачи; кроячи; продавач-консултанти и др. заети в сферата на търговията; шофьори; машинни оператори; механици; оператори в производство на растителни масла; електротехници; снабдители; склададжии; общи работници; учители; административни служители; чистачи и др.

На субсидирания трудов пазар в община Русе през февруари са обявени 45 СРМ, като 26 от тях са по програми за заетост и обучение, а по схеми на ОП „РЧР” - 19 места. Входящият поток безработни лица е 435 души /430 новорегистрирани и 5 лица с възстановена регистрация/, със 190 по-малко в сравнение с м.януари 2019г. Изходящият поток от безработни е 492 лица, като се отчита нарастване  със 107 души спрямо предходния месец /385/.

Броят на регистрираните безработни намалява и в края на м.февруари 2019 год. за община Русе те са 2849,  с 58 по-малко от края на януари. При сравнение със същия период на предходната година не се отчита разлика в регистрираната безработица - в края на февруари  2018 г.  регистрираните безработни лица са били също 2849.

Равнището на безработица в края на м. февруари 2019 г. за община Русе е 3.5%[1], с 0,1 п.п по- малко от предходния месец и с 2.7 процентни пункта под това за страната. На база на административната статистика на Агенцията по заетостта равнището на регистрираната безработица за страната за февруари 2019 г. е 6,2 на сто, изчислено като дял на регистрираните в бюрата по труда безработни лица към икономически активните лица на 15-64 години, установени при Преброяване 2011.  

Като търсещи работа лица са регистрирани и 87 заети лица, 24 учащи се и 95 лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Продължително безработните лица от община Русе /с престой в ДБТ над 1 година/ са 269 – с 13 по-малко в сравнение с м.януари 2019 год.

Подготвят стратегия за развитие на селския туризъм в трансграничната област Русе-Гюргево

По професионален признак разпределението на безработните лица се запазва същото, както в предходните месеци. Преобладават регистрираните безработни специалисти, с относителен дял 40.6%. Дялът на  безработните с работническа професия е  30.4%, а лицата без специалност са 29.0 %.

Разпределението на регистрираните безработни лица в общината според образованието също не се различава от предходните месеци, като преобладават тези със средно образование – 1543 /54.2%/, хората с висше образование са 717 /25.1%/, а тези с основно и по-ниско образование са 589 /20.7%/.

Разпределението по възрастови групи показва, че отново най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години35.0% /996/. Броят на регистрираните в ДБТ младежи от община Русе е 367, относителният им дял е 12. 9%. Регистрираните лица с намалена работоспособност са 304.
 
[1] Равнището е на база брой безработни, регистрирани в бюрото по труда -Русе, към икономически активните лица (15-64 г.), установени при Преброяване 2011 г.