/ dariknews.archive
През септември 2018 г. постъпилите на работа регистрирани безработни лица от Община Русе са 322. Започналите работа безработни с работническа професия са 78, специалистите са 177, а тези без квалификация - 67.

От всички устроени на работа 201 са жени, а 62 - младежи до 29-годишна възраст. Постъпилите на работа  лица с трайни увреждания са 18, висшистите – 126 /39,1%/, продължително безработните - 23. На първичния трудов пазар са наети 293 безработни лица, а по програми, мерки и схеми за заетост - 29. Със съдействието на трудовите посредници е осигурена заетост на 298 души.

Голям концерт по проект „Готови за работа” събра стотици русенци

Обявените през септември свободни работни места от работодатели на територията на община Русе са общо 573 – с 13 повече от предходния месец. На първичния трудов пазар са обявени 503 СРМ. От частния сектор са обявени 409 свободни работни места, а в зависимост от икономическите дейности най-много са заявени в сферата на машиностроенето - 165. Следват транспорта – 56 СРМ, образованието - 53, шивашкото производство - 46, административните и спомагателните дейности - 39, търговията - 37, хотелиерството и ресторантьорството – 10, и други.

Като най-търсени през месеца са професиите: машинен оператор, металообработващи машини; работник, сглобяване на детайли; шлосери; стругари; заварчици; опаковачи; учители; счетоводители и административни служители; общи работници; зареждачи; сортировачи; шофьори на товарни автомобили; помощник-възпитатели; продавачи консултанти и други, заети в сферата на търговията; чистачи; машинни оператори в ХВП; шивачи; гладачи; монтажници и други.

субсидирания трудов пазар в община Русе  през септември са обявени 70 СРМ: по насърчителни мерки - 15, по програми за заетост и обучение – 55, 52 от които са по схеми на ОПРЧР.
Входящият поток безработни е 465 души /457 новорегистрирани и 8 с възстановена регистрация/, с 56 повече в сравнение с август. Изходящият поток от безработни е 491 лица, като нараства с 82 души спрямо предходния месец.

В края на септември 2018 г. регистрираните безработни лица от община Русе са 2475 - с 28 лица по-малко в сравнение с август. Спрямо същия период на предходната година не се отчита промяна на регистрираната безработица - в края на септември 2017 г.  регистрираните безработни лица от община Русе са били  2473  /с 2 лица по-малко/.

Равнището на безработица в края на септември 2018 г. за община Русе е 3.1%[1], толкова, колкото и в предходния месец, и с 2.5 процентни пункта под това за страната. За септември, равнището на регистрираната безработица за страната е 5.6 %, колкото и в края на август.

Като търсещи работа лица са регистрирани и 95 заети лица, 21 учащи се и 81 лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Продължително безработните лица от община Русе /с престой в ДБТ над 1 година/, са 291 – с 4 лица по-малко спрямо август 2018 г.

По професионален признак, разпределението на безработните лица през септември отново не се различава съществено от това през предходния месец. Преобладават регистрираните безработни специалисти, с относителен дял 41.7 % /намаление от 0.6% спрямо август/. Дялът на безработните с работническа професия също леко намалява до 30.7% /спада с 0.6 п.п./, а лицата без специалност са 27.6 % /с 1.2 % повече/.

Разпределението на регистрираните безработни лица в общината според образованието също не се различава от предходните месеци, като преобладават тези със средно образование – 1322 /53.4%/, хората с висше образование са 656 /26.5%/, а тези с основно и по-ниско образование са 497 /20.1%/.

Разпределението по възрастови групи показва, че отново най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години - 37,0% /915/. Броят на регистрираните в ДБТ младежи от Община Русе е 314, относителният им дял е 12.7%. Регистрираните лица с намалена работоспособност са 315.