/ iStock/Getty Images
В Плевен доставката за обществения градски транспорт на 14 нови електрически автобуса "соло" и 14 бавнозарядни станции към тях се очаква да стане до края на годината, съобщиха от Общината.

Всеки от електробусите ще разполага с 64 места, от тях 32 за седящи пътници. Зареждането на батериите, чиято гаранция от производителя е 8 години, ще става през нощта, а с едно зареждане ще издържат две работни смени - около 300 км пробег.

Плевен инвестира близо 16 000 000 лв. за развитие на интегриран градски транспорт

Новите електробуси ще бъдат с дължина 12 метра, с три обслужващи врати, с място за хора със затруднено придвижване и за детски колички, с осигурен достъп за тях чрез платформа на средната врата.

Въвеждането на новия екологосъобразен обществен транспорт на Плевен е част от мерките за подобряване качеството на атмосферния въздух, намаляване на количествата на ФПЧ10 и азотни оксиди. Финансира се по Оперативна програма "Околна среда", съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от държавния бюджет.

Общата стойност на проекта е 17,951 млн.лв., като безвъзмездната финансова помощ от Кохезионния фонд е 12,747 млн.лв., съфинансирането от националния бюджет е 2,249 млн.лв., а 2,954 млн.лв. са осигурени от община Плевен. Всички дейности ще завършат през септември 2023 г.

Сред специфичните цели на начинанието е да се осигурят спестяване на енергия и нулеви вредни емисии, да се намалят шумът и вибрациите в градските райони, а общественият транспорт да стане по-привлекателен за хората чрез своя по-добър комфорт и скъсено време за придвижване.

Електрическите автобуси ще се управляват чрез въвеждане на интелигентни транспортни системи.