/ iStock/Getty Images
Местната власт в Радомир трябва да осигури водоснабдяване чрез алтернативни водоизточници - това се посочва в позиция на Министерството на околната среда и водите /МОСВ/ по повод на твърдения, отправени в медиите, към министъра на околната среда и водите Емил Димитров от кмета на Радомир Пламен Алексиев.

Радомир иска 40-50 л/сек. от язовир „Студена“

Министерството управлява водите в 52 комплексни и значими язовира, напомнят оттам и допълват, че политиката, свързана с дейностите по експлоатация, изграждане, реконструкция и модернизация на водоснабдителните системи и съоръжения в отрасъла ВиК се осъществява от министъра на регионалното развитие и благоустройството и кметовете на общини.

Кметът на общината, чрез договора с ВиК оператора, урежда отношенията и отговорностите за експлоатацията и развитието на ВиК-инфраструктурата, включително основните параметри по финансови, ценови и други равнища за управление, добавят от МОСВ.

От ведомството посочват, че не е част от задълженията на МОСВ да извършва дейности по почистване на каптажи, дренажи, сондажи, поддържане на водопреносна мрежа и намаляване на загубите, и да извършва други дейности, свързани с водоснабдяването на Радомир, които са задължение на местната власт в града. МОСВ не може да лиши Перник от вода заради това, че местната власт не е извършила необходимото, за да ползва своите водоизточници, допълват от министерството.

Общинският съвет в Радомир поиска вода от язовир "Студена"

Питейно-битовото водоснабдяване на община Радомир се осъществява от ВиК-Перник, посочват още от МОСВ и отбелязват, че съгласно разрешително нр. 0265/04.05.2001 г. за водоснабдяване на община Радомир се използват 25 водоизточника (дренажи, извори и сондажни кладенци) с общ годишен лимит 4 610 600 куб. м и дебит 146 л/сек. Срокът за преоформяне на тези разрешителни е изтекъл към 2004 г.

Към момента Радомир се водоснабдява без издадени разрешителни от водоизточниците "Гърляница", "Рестова глава", "Опалово" и "Извора". Други 20 водоизточника водоснабдяват населени места в община Радомир, също без издадени разрешителни (т.е. са незаконни).

Единственото подновено (законно) разрешително за водовземане за питейно- битово водоснабдяване e от извор "Сиреняците". Срокът на разрешителното е продължен до 27.10.2030 г. с разрешени водни количество до 1 166 930,55 куб. м годишно.

По повод на постъпило искане от кмета на Радомир за възстановяване на аварийното водоподаване към града от каптажа "Врелото" посредством помпената станция "Крапец", от МОСВ припомнят, че водоподаването от помпената станция е било преустановено в края на 2019 г. от контролните органи поради неправомерно ползване на водоизточника без разрешително за водовземане.

Във връзка с това министърът на околната среда и водите е подготвил писмо до кмета на Радомир, в което е указано, че за резервното водоснабдяване на града следва да се използват съществуващите 25 алтернативни водоизточника или да се потърсят други нови такива от подземни и/или повърхностни води.

Населението на Радомир е около 15 000 жители и при норма от 200 л/дeн, за гарантиране на питейното водоснабдяване на града са необходими 3 хил. куб. м дневно, или 1,095 млн. куб. м годишно.

Ресурсът в изворите е над три пъти повече от количествата, необходими за нормално водоснабдяване на населението в града, отбелязват от МОСВ. Според тях, няма количествена необходимост от прехвърляне на допълнителни води от извора "Врелото" посредством помпената станция "Крапец" към Радомир.

МОСВ: Радомир не е подал документи питейно-битово водоснабдяване

Непредприемането на действия за продължаване на изтеклите разрешителни е създало предпоставки за възникване на частична водна криза в Радомир. Опитът за прехвърляне на отговорността и вменяване на задължения на други организации и институции цели единствено създаване на погрешно впечатление в обществото.

Ако министерството беше изпълнявало стриктно буквата на закона и беше оставило в експлоатация само единственото законно водовземане от "Сиреняците", гражданите на Радомир и всички населени места от общината от 2004 г. щяха да останат без вода.
БТА