/ БГНЕС
Във връзка с разпореждане на Върховна административна прокуратура от 31 март и заповед на министъра на околната среда и водите от 6 април експерти от РИОСВ-Перник, РИОСВ-Враца, РИОСВ-София и РИОСВ-Стара Загора извършиха комплексна проверка на дейността на ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД, съобщиха от пресцентъра на МОСВ. 

Прокуратурата възложи на екоминистъра да провери и да докладва за ТЕЦ „Бобов дол“

Проверката включва изпълнение на условията по комплексни разрешителни за горивна инсталация за производство на електрическа енергия и депо за неопасни отпадъци, както и всички нормативни изисквания за съвместно изгаряне на отпадъци.

В резултат на проверката са установени нарушения и неизпълнения от страна на оператора на основни задължения в областта на екологичното законодателство. Не отговаря на изискванията автоматичната система за преустановяване подаването на отпадъци при превишения на нормите за допустими емисии.

Екоминистърът извикан в прокуратурата заради ТЕЦ „Бобов дол“

Не е извършено основно охарактеризиране на определени отпадъци, образувани от дейността на дружеството
. За останалите отпадъци не са съгласувани планове за тяхното пробовземане и изпитване.

Констатирано е неправомерно отвеждане на отпадъчни газове в нормален режим на работа през комин, който следва да се използва единствено при преходни режими на работа на инсталацията или при авария на сероочистваща инсталация. 

Прокуратурата влезе в ТЕЦ "Бобов дол"

Издадена е принудителна административна мярка за спиране на дейностите по съвместно изгаряне на биомаса и отпадъци със срок на действие до отстраняване на несъответствията с условията в комплексните разрешителни и нормативните изисквания.