В Бюро по труда се приемат заявки на работодатели по програма за обучение и заетост на продължително безработни лица
В Бюро по труда се приемат заявки на работодатели по програма за обучение и заетост на продължително безработни лица / Дарик радио,архив

В дирекция Бюро по труда гр. Кюстендил започва прием на заявки за разкриване на работни места по Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица.
По Програмата се осигурява заетост на продължително безработни лица, регистрирани в бюрата по труда и се повишава пригодността за заетост на лицата, чрез включването им в обучения, водещи до повишаване на знанията и квалификацията.
В Програмата могат да се включат:
- работодатели от частния сектор, които разкриват работни места във всички сектори на икономиката и отговарят на изискванията на чл. 56 от Закона за насърчаване на заетостта.
- работодатели от публичния сектор -държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини и читалища, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия, отговарящи на изискванията на чл. 56 от Закона за насърчаване на заетостта които заявяват работни места в сферата на осъществявани от тях дейности.

Процедурата на одобряване на подадените заявки ще се извършва по критерии за подбор и оценка на работодатели от Съветите за сътрудничество към ДБТ по Правила за кандидатстване на работодателите по Програмата, публикувани на Интернет страницата на Агенцията по заетостта www.az.government.bg .

аботодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в 7 - дневен срок от публикуване на обявата. Допълнителна информация може да се получи в Дирекция „Бюро по труда" - гр. Кюстендил , ул. „Демокрация" 44 тел. 078-55-04-87.
Краен срок за приемане на документи - 29.05.2015 г.