/ ThinkStock/Getty Images
За една година областният управител на Кюстендил е върнал на общинските съвети в областта общо 34 решения, съобщиха от Областна администрация=Кюстендил.

През 2020 година, при осъществения от областния управител контрол за законосъобразност на актовете на общинските съвети, е извършена проверка за законосъобразност общо на 1329 решения, приети на проведени редовни и извънредни заседания на общинските съвети.

Върнати за ново обсъждане като незаконосъобразни са 34 от тях, като деветнадесет от решенията са преразгледани от съответните общински съвети и съобразени с дадените указания относно законосъобразността им.

Решенията се отнасят до обща численост и структура на общинска администрация, излизане извън компетентност на Общинския съвет, отпускане на еднократна финансова помощ без утвърдени правила, продажба на общинска земя, изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване, отдаване под наем - преотдаване под наем на имота на трети лица, актуализация на бюджет в следващата бюджетна година, включване на училище за продажба в годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост, липса на публично обсъждане на проект на бюджет за 2020 година.

За четири от решенията тече срок за преразглеждане от общински съвети. Единадесет решения са оспорени като незаконосъобразни пред Административния съд в Кюстендил, осем от решенията са оспорени със заповед на областния управител, като две от решенията са отменени от Административния съд, а за останалите решения са налице висящи съдебни производства.