Бюро по труда
Бюро по труда / ThinkStock/Getty Images
Дирекция “Бюро по труда”- Кюстендил провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица. Дирекцията уведомява работодателите от общините Кюстендил, Невестино и Трекляно, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през април 2018 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:

безработни младежи до 29 г. възраст (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ) - свободни средства – 6043 лв.;
безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) - свободни средства - 9182 лв.;
безработни лица с трайни увреждания включително военноинвалиди на пълно или непълно работно време (чл. 52, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства - 6845 лв.;
безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) - свободни средства - 7057 лв.;
безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) - свободни средства - 9961 лв.;
безработни лица с трайни увреждания (чл.51, ал.2 от ЗНЗ) – свободни средства – 5483 лв.;

Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:
държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини и читалища, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия (Компонент 2) - свободни средства - 2142 лв.;

По горепосочените мерки, работодателите могат да подават заявки за свободните работни места, в периода до 24.04.2018 г., включително.
 
Дарик- Кюстендил