/ netinfo
Дирекция “Бюро по труда”-Кюстендил провежда процедури за кандидатстване на работодатели от общините Кюстендил, Невестино и Трекляно, за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица. Най- много средства са предвидени за разкриване на работни места са продължително безработни лица и безработни с трайни увреждания, по над 12 хил. лв.

136 безработни са започнали работа през декември

Те са по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през февруари 2019 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:
 • безработни младежи до 29 г. възраст (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ) - свободни средства – 6 296 лв.;
 • безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) - свободни средства – 10 887 лв.;
 • безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) - свободни средства – 6 986 лв.;
 • безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) - свободни средства – 11 882 лв.;
 • продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) - свободни средства – 12 918 лв.;
 • безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства – 8 590 лв.;
 • безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) - свободни средства – 12 264 лв.;
Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:
 • държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия (Компонент 2) - свободни средства – 12 828 лв.;
По горепосочените мерки, работодателите могат да подават заявки за свободните работни места, в периода до 15 февруари2019 г., включително. Извън горепосочения срок, работодателите могат да кандидатстват за преференции (финансови средства) и за работни места, на които ще наемат на работа:
 • безработни на "зелени работни места" (чл. 55д от ЗНЗ) - свободни средства – 10 420 лв.;
 • обучение на безработни лица, по заявка на работодател по чл. 63 от ЗНЗ – свободни средства - 9 020 лв.;
 • НП „Помощ за пенсиониране” – свободни средства 5 752 лв;
 • НП „ Заетост и обучение на хора с трайни увреждания” – свободни средства - 16 789 лв;
Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” - Кюстендил, както и на тел. 078/550486
Дарик- Кюстендил