/ ОИЦ-Кюстендил
Деветдесет е общият брой на сключените договори в област Кюстендил от началото на програмния период - 01 януари 2014 г., до настоящия момент.

Младежка банка-Кюстендил постави началото на конкурса за проектни предложения

Договорите са за изпълнение на проекти, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица за периода и са на обща стойност 90 104 208,67 лв.

Това стана ясно по време на информационна среща, която се състоя днес в офиса на ОИЦ-Кюстендил. Най-много проекти се изпълняват по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ - 29 проекта на обща стойност: 10 835 898,86 лева.

ОИЦ-Кюстендил започва онлайн конкурс за млади предприемачи

17 от проектите се изпълняват/са изпълнени от общинските администрации, останалите 12 от фирми. На следващо място по брой на одобрени проекти е Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ - сключени са 27 договора на обща стойност 18 437 961,38  лева.

Сред тях са нови 10 договора, сключени през месец юни т.г., които са за стартиране на самостоятелна стопанска дейност в рамките на процедура „Насърчаване на предприемачеството“.

Седем от одобрените проекти ще се изпълняват на територията на община Кюстендил, останалите три са регистрирани в община Дупница. Производство на перилни и почистващи препарати и сапуни на основата на натурални и растителни суровини, създаване на 10 пилотни епизода на телевизионно предаване за комплексно представяне на малко познати туристически дестинации в България, производство на калъфки за туристически възглавници и на седалки за автомобили - микробуси и влакове са сред основните дейности, предмет на изпълнение на част от одобрените проекти.

Останалите са в областта на ИКТ индустрията - създаване на мобилно образователно приложение, разработване и внедряване на иновативна технология за автоматизиран анализ на целеви групи в социалните мрежи, създаване на бизнес видео каталог и други.

По Оперативна програма „Региони в растеж“ са сключени 16 договора, 9 с Община Кюстендил и 7 с Община Дупница. Отделно от това са регистрирани и два договора на Агенция "Пътна инфраструктура“ - за ремонт на пътя до Рилския манастир и на отсечката Дупница-Клисура.

Два проекта на стойност 21 065 940,60 лева по ОПОС са регистрирани през тази година. Проектите са за изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци.

Проектите се изпълняват от Община Кюстендил и Община Дупница, като в обхвата на тяхното изпълнение са включени съответно общините Невестино и Трекляно, и общините Сапарева баня и Бобов дол.

Три са регистрираните проекти по Оперативна програма „Добро управление“ - два на Община Кюстендил за осигуряване функционирането на ОИЦ и един на сдружение "Младежки общински съвет - Кюстендил“.

С по един одобрен проект в област Кюстендил са Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Програмата за морско дело и рибарство. Осем са проектите по Оперативна програма „Храни“.

Три са договорите по подмярка 7.2. на Програмата за развитие на селските райони за ремонт/ реконструкция на общинска инфраструктура – два на Община Бобов дол и един на Община Сапарева баня.

овече информация за одобрените проекти може да бъде открита в Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България - ИСУН 2020: http://2020.eufunds.bg/