Омбудсманът Диана Ковачева изрази категоричната си позиция против предвиденото 35% увеличение на цената на водата в гр. Хасково. Спрямо 2021 г. тя нараства от 3,524 лв. на 4,758 лв. с ДДС, а през 2026 г. – скача с 58% спрямо 2021 г., т.е. от 3,524 лв. на 5,562 лв. с ДДС. Становището ѝ бе представено днес от Боряна Джунева, експерт в институцията на омбудсмана в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), по време на общественото обсъждане на бизнес плана на местното ВиК дружество.

В позицията си проф. Ковачева посочва, че тези цени са на прага на социалната поносимост, която за 2021 г. е 4,970 лв., а за 2026 г. – 5,700 лв.

 „Налага се да припомня, че на 2 август 2021 г., малко след като ВиК операторът оповести предложението си за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услугите за регулаторен период 2022 г. – 2026 г., жителите на Хасково излязоха на протест срещу предвиденото значително увеличение на цената на услугата“, каза г-жа Джунева. Тя подчерта, че според омбудсмана недоволство на гражданите е основателно, защото качеството на услугата в областта е много лошо, независимо от драстичното повишаване на цената.

ВиК секторът се включва в кампанията на КНСБ за защита на доходите от инфлацията

По думите й този факт се доказва не само от множеството жалби до институцията на обществения защитник, но и от данните в Годишния доклад и сравнителен анализ на състоянието на ВиК сектора за 2020 г., които КЕВР е приел.

Според Регулатора оценката по 12 показателя за качество, сред които и „качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване“, „общи загуби на вода във водоснабдителната система“, „аварии по водопроводната мрежа“ и др., е „пълно неизпълнение“.

„Освен това, в края на регулаторен период 2022-2026 г. ВиК операторът не постига 5 от определените с Решение № ПК-1/28.05.2021 г. на КЕВР прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите, сред които и един от показателите за ефективност ПК11г – „рехабилитация на водопроводната мрежа“, подчертава омбудсманът в становището си.

Омбудсманът иска проверка за спекула при цените на твърдите горива

Проф. Ковачева допълва, че по данни от последния седмичен бюлетин за мониторинг на води 2022 г., публикувани на електронната страница на Регионална здравна инспекция - гр. Хасково (16-31.08.2022 г.), при лабораторните изследвания на редица от взетите проби вода от различни населени места в област Хасково, са констатирани несъответствия в качеството на питейната вода по микробиологични и химични показатели.

„Видно от Доклада на работната група на Комисия за енергийно и водно регулиране, в изпълнение на чл. 26, ал. 1, т. 1, б. “б“ от Наредбата за регулиране на качеството на ВиК услугите (НРКВКУ), ВиК Хасково е представил информация относно предприети дейности и консултации с потребителите. Цитираните данни обаче не доказват по никакъв начин да са проведени реални консултации с абонатите, както и какви са резултатите от тях. Посочени са само бъдещи намерения на компанията за подобряване на обслужването“, посочва още омбудсманът в становището си и допълва, че това е в нарушение на приложимата нормативна уредба.

Според Ковачева този факт е неприемлив, особено с оглед публично изразеното недоволство срещу предложената цена на водата от жителите на Хасково по време на протестите м.г.

Омбудсманът посочва още, че работната група е приела, че бизнес планът на ВиК Хасково е одобрен без възражение от Асоциацията по ВиК (АВиК) на обособена територия, тъй като в определения 45-дневен срок АВиК не е взела решение за съгласуване, нито за връщането му за доработка с мотивирано становище и указания, съгласно чл. 198м, ал. 2 от Закона за водите.

Диана Ковачева е категорична, че КЕВР отново не е взела под внимание фактът, че на проведеното на 26 септември 2022 г. заседание на АВиК Хасково е взето решение, че бизнес планът не се приема, тъй като общините - Хасково, Тополовград, Свиленград, Любимец и Димитровград са гласували „против“. 
„Комисията за пореден път допуска на формално основание, че бизнес планът е приет от АВиК, без да се съобрази с конкретните мотиви, представени от съответните общини, гласували против приемането му“, подчертава омбудсманът и в заключение настоява КЕВР да не одобрява ценовото предложение на ВиК Хасково с мотива, че цената на предоставената услуга не отговаря на качеството.