Преброяване на птици и влечуги
Преброяване на птици и влечуги / netinfo

Мониторинг на биоразнообразието по поречието на реките Янтра, Росица и Дунав провежда Регионалната инспекция по околната среда и водите във Велико Търново. При река Янтра и река Росица ще бъдат преброявани различни видове птици, а при река Дунав - земноводни. Целт да се установи числеността, видовия състав и разпространението им, като след това обобщените данни ще послужат за определяне приоритетите за опазване на животинските видове и местообитанията.

Преброяването е част от Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие, представляваща комплексен механизъм за проследяване и обобщаване на промените в биологичното разнообразие на Република България в дългосрочен план. Тя цели да се изследват избрани видове с индикаторно значение от флората и фауната на територията на страната.