Екипът на Стартират дейностите на Местна инициативна група „Дряново-Трявна - в сърцето на Балкана“
Екипът на Стартират дейностите на Местна инициативна група „Дряново-Трявна - в сърцето на Балкана“ / DarikNews.bg
Местна инициативна група „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ провежда двудневни обучения за местни лидери. Те са организирани във връзка с обявените приеми на проектни предложения по Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР).

В двудневните обучения за местни лидери се очаква да се включат най-малко 10 участници. И трети са свързани с уязвими и застрашени от бедност целеви групи.

Десислава Заевска: „Ние стоим зад вашите идеи и мечти - гарантирам го, декларирам го и ще го отстоявам докрай"

Първото обучение е на тема „Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Второто – „Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“. Третото – „Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по мярка ОПИК 2.2. „Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на „МИГ Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“.