От 1 декември започва да действа ново общинско предприятие в Габрово

Община Габрово
Община Габрово / DarikNews.bg

Общински съвет-Габрово прие вливането на ОЗ „Озеленяване“ и прехвърлянето на дейности „Радио транслационни възли“ и „Улично осветление“ при Община Габрово в общинското предприятие „Благоустрояване“, считано от 1 декември 2017 г. 

Приет е нов правилник за организацията и дейността на ОП „Благоустрояване“, който влиза в сила на 1 декември т. г., когато старият правилник ще бъде отменен. Имуществото и механизацията на общинското звено „Озеленяване“ и тези, използвани в двете общински дейности се предоставя на ОП „Благоустрояване“.

Одобрената промяна ще повиши капацитета и ефективността при изпълнението на комуналните дейности на територията на община Габрово. Ще се даде възможност да се постигне максимална натовареност на техника, човешки ресурси, по-добро планиране и изпълнение на услугите.

Избраната форма на управление ще позволи най-оптимално планиране на необходимите ресурси, включително и инвестиционни за изпълнението на дейностите, непрекъснат оперативен контрол върху разходите, количеството и качеството на изпълнение, както и непрекъсваемост на предоставянето на услугите.

Анализът на процесите налага прилагане на комплексни интервенции, които често се затрудняват, поради функционално разделените звена.